Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu
kiermasz2015_slider

Rekordowy Kiermasz Adwentowy!

Tego­roczne roz­po­czę­cie Adwentu było pod wie­loma wzglę­dami nie­zwy­kłe. Gwoź­dziem pro­gramu był 12. Kier­masz Adwen­towy, pod­czas któ­rego zebra­li­śmy rekor­dową kwotę 4626 zł. Pie­nią­dze tra­fią do Domu Dziecka pro­wa­dzo­nego pod nazwą Cało­do­bowe... 
„Głodni miłosierdzia” – ruszyło Wigi­lijne Dzieło Pomocy Dzie­ciom 2015" >swiece_slider

Głodni miłosierdzia” – ruszyło Wigi­lijne Dzieło Pomocy Dzie­ciom 2015

Pod­czas nabo­żeń­stwa w 1. Nie­dzielę Adwentu biskup Ryszard Bogusz zain­au­gu­ro­wał w naszej para­fii 16. edy­cję eku­me­nicz­nej akcji cha­ry­ta­tyw­nej Wigi­lijne Dzieło Pomocy Dzie­ciom. Świece przez cały adwent można kupić w kan­ce­la­rii para­fial­nej.... 
kiermasz-slider

12. Kiermasz Adwentowy już jutro!

Na 12 cha­ry­ta­tywny Kier­masz Adwen­towy zapra­szamy już jutro (29 listo­pada), tuż po nabo­żeń­stwie. W tym roku zmie­ni­li­śmy loka­li­za­cję – spo­tkamy się w naszym nowym Cen­trum Ewan­ge­lic­kim (Kazi­mie­rza Wiel­kiego 31–33). Dla więk­szo­ści... 
Slider_053_8_ŚM_nabo_eku_slider

Świętowaliśmy z wrocławskimi muzykami

Eku­me­niczne nabo­żeń­stwo Słowa Bożego w ramach 8. Święta Muzy­ków odbyło się 20 listo­pada w naszym kościele. Litur­gia została przy­go­to­wana w opar­ciu o hasło „Miłuj­cie się wza­jem­nie”. Pro­wa­dzili ją ks. Mar­cin Ster­nal z para­fii rzym­sko­ka­to­lic­kiej... 
prezenty_slider

Prezenty pod choinkę już zapakowane i wysłane!

Bli­sko czter­dzie­ści paczek – o war­to­ści około 50 zł każda – zebra­li­śmy w akcji „Pre­zent pod cho­inkę” pro­wa­dzo­nej przez Cen­trum Misji i Ewan­ge­li­za­cji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Paczki już zostały wysłane do Dzię­gie­lowa,... 

Wydarzenia

Rekordowy Kiermasz Adwentowy!

DSC02504Tego­roczne roz­po­czę­cie Adwentu było pod wie­loma wzglę­dami nie­zwy­kłe. Gwoź­dziem pro­gramu był 12. Kier­masz Adwen­towy, pod­czas któ­rego zebra­li­śmy rekor­dową kwotę 4626 zł. Pie­nią­dze tra­fią do Domu Dziecka pro­wa­dzo­nego pod nazwą Cało­do­bowe Pla­cówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Tęcza” i „Opoka” w Ewan­ge­lic­kim Cen­trum Dia­ko­nii i Edu­ka­cji im. ks. M. Lutra przy ulicy Wej­he­row­skiej we Wro­cła­wiu. (wię­cej…)

Głodni miłosierdzia” – ruszyło Wigi­lijne Dzieło Pomocy Dzie­ciom 2015

_IMG2326Pod­czas nabo­żeń­stwa w 1. Nie­dzielę Adwentu biskup Ryszard Bogusz zain­au­gu­ro­wał w naszej para­fii 16. edy­cję eku­me­nicz­nej akcji cha­ry­ta­tyw­nej Wigi­lijne Dzieło Pomocy Dzie­ciom. Świece przez cały adwent można kupić w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Dochód z ich sprze­daży zosta­nie prze­zna­czony na wspar­cie dzieci i mło­dzieży w trud­nej sytu­acji socjal­nej. (wię­cej…)

12. Kiermasz Adwentowy już jutro!

DSC02402Na 12 cha­ry­ta­tywny Kier­masz Adwen­towy zapra­szamy już jutro (29 listo­pada), tuż po nabo­żeń­stwie. W tym roku zmie­ni­li­śmy loka­li­za­cję – spo­tkamy się w naszym nowym Cen­trum Ewan­ge­lic­kim (Kazi­mie­rza Wiel­kiego 31–33). Dla więk­szo­ści para­fian będzie to pierw­sza oka­zja, żeby zoba­czyć wnę­trza kamie­nic, o któ­rych wiele razy pisa­li­śmy w Sło­wie Para­fial­nym. Dochód z tego­rocz­nego kier­ma­szu prze­ka­żemy na rzecz Domu Dziecka pro­wa­dzo­nego przez Ewan­ge­lic­kie Cen­trum Dia­ko­nii i Edu­ka­cji.
(wię­cej…)

Świętowaliśmy z wrocławskimi muzykami

071_8_ŚM_nabo_ekuEku­me­niczne nabo­żeń­stwo Słowa Bożego w ramach 8. Święta Muzy­ków odbyło się 20 listo­pada w naszym kościele. Litur­gia została przy­go­to­wana w opar­ciu o hasło „Miłuj­cie się wza­jem­nie”. Pro­wa­dzili ją ks. Mar­cin Ster­nal z para­fii rzym­sko­ka­to­lic­kiej św. Miko­łaja w Brzegu, ks. Andrzej Fober z para­fii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysz­tofa we Wro­cła­wiu i w roli gospo­da­rza ks. Mar­cin Oraw­ski. (wię­cej…)

Prezenty pod choinkę już zapakowane i wysłane!

_IMG2296Bli­sko czter­dzie­ści paczek – o war­to­ści około 50 zł każda – zebra­li­śmy w akcji „Pre­zent pod cho­inkę” pro­wa­dzo­nej przez Cen­trum Misji i Ewan­ge­li­za­cji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Paczki już zostały wysłane do Dzię­gie­lowa, skąd jesz­cze przez świę­tami Bożego Naro­dze­nia mają tra­fić do dzieci na Ukra­inie, Bia­ło­rusi i w Rumu­nii. (wię­cej…)

Zapraszamy na wycieczkę do Drezna — 19 grudnia (sobota)

weihnachtsmarkt dresdenWszyst­kich chęt­nych ser­decz­nie zapra­szamy na jed­no­dniową wycieczkę auto­ka­rową do Dre­zna “Flo­ren­cji nad Łabą” w Niem­czech (19 grud­nia 2015 r. — sobota). Wycieczka do sto­licy Sak­so­nii połą­czona z uczest­nic­twem w Drez­deń­skim Jar­marku Struc­lo­wym. W pro­gra­mie wycieczki: (wię­cej…)

Spotkanie dla zainteresowanych nauką Kościoła ewangelickiego

Spotkania_dla_kwadratNaj­bliż­sze spo­tka­nie odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 7 grud­nia o godzi­nie 17:00 w sali para­fial­nej (z tyłu budynku kościoła) i będzie poświę­cone ​pod­sta­wo­wym zasa­dom Refor­ma­cji lute­rań­skiej i pyta­niu, czy zacho­wują one swoją aktu­al­ność. (wię­cej…)

Sławomir Piechota laureatem nagrody RPO im. Macieja Lisa

fot. FB slawomirpiechotapl

Miło nam poin­for­mo­wać, że w dniu 23 paź­dzier­nika 2015 r. Kapi­tuła Nagrody Rzecz­nika Praw Oby­wa­tel­skich im. dra Macieja Lisa w skła­dzie: dr Adam Bod­nar – Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich, Sta­ni­sław Tro­ciuk – Zastępca Rzecz­nika Praw Oby­wa­tel­skich, prof. dr hab. Adam Jezier­ski – Pro­rek­tor Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego ds. badań nauko­wych i współ­pracy z zagra­nicą, Ks. Mar­cin Oraw­ski – II Pro­boszcz Para­fii Ewangelicko-Luterańskiej Opatrz­no­ści Bożej we Wro­cła­wiu, Jacek Sutryk – dyrek­tor Depar­ta­mentu Spraw Spo­łecz­nych Urzędu Miej­skiego Wro­cła­wia, Ewa Lis, Pau­lina Lis, oraz Krzysz­tof Lis posta­no­wiła uho­no­ro­wać Pana Sła­wo­mira Pie­chotę. (wię­cej…)

Nowe Słowo Parafialne – jesień 2015

SP94VI2015_okładkaNaj­now­szy numer naszego Słowa Para­fial­nego już jest i na ser­we­rze i na papie­rze. Wer­sja tra­dy­cyjna jest dostępna w kościele i kan­ce­la­rii para­fial­nej od Pamiątki Reformacji.

O Refor­ma­cji pisze w Sło­wie Dusz­pa­ste­rza biskup Ryszard Bogusz. Anna Oryń­skaPrzy­wra­ca­niu pamięci opo­wiada o odno­wio­nej tablicy na kościele św. Jakuba i św. Win­cen­tego (dzi­siej­szej kate­dry gre­ko­ka­to­lic­kiej) przy pl. Nan­kiera. Urszula Radzi­szew­ska i Bar­tło­miej Gór­skiMarsz, marsz… przy­po­mi­nają Jana Hen­ryka Dąbrow­skiego – tego, o któ­rym mówi nasz Hymn Pań­stwowy. Poja­wił się też nowy dział Wolon­ta­riat, w któ­rym będziemy zda­wać rela­cję z poczy­nań wolon­ta­riu­szy z Euro­pej­skiego Wolon­ta­riatu Mło­dych Era­smus+ w naszej para­fii. Oprócz tego, jak zwy­kle, Kącik dla dzieci oraz wier­sze Agnieszki Ście­puro i Leona Krze­mie­niec­kiego.

Zapra­szamy do lektury!

Sylwester 2015/2016

Zapra­szamy na para­fialną zabawę syl­we­strową!  Ofe­ru­jemy: muzykę, pełne menu (dania na zimno + 1 danie na cie­pło),  napoje zimne + cie­płe (soki, woda mine­ralna , coca-cola , her­bata , kawa), 1 szam­pan na 2 osoby, deko­ra­cję sali (balony , ser­pen­tyny , kon­fetti,  ser­wetki, świece). Koszt: 140 zł od osoby. Zapisy wraz z odpłat­no­ścią przyj­mu­jemy do 6 grud­nia. Ze względu na pojem­ność sali liczba uczest­ni­ków jest ogra­ni­czona. Nie cze­kaj, zapla­nuj zabawę z nami! Orga­ni­za­tor (infor­ma­cje i zgło­sze­nia): (wię­cej…)

Inne wydarzenia

KAZANIA

Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie – ks. Marcin Orawski

3. Nie­dziela przed koń­cem roku kościel­nego – 8 listo­pada 2015 r.

Zapy­tany zaś przez fary­ze­uszów, kiedy przyj­dzie Kró­le­stwo Boże, odpo­wie­dział im i rzekł: Kró­le­stwo Boże nie przy­cho­dzi dostrze­gal­nie, ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Kró­le­stwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: Przyjdą czasy, kiedy będzie­cie pra­gnęli widzieć jeden z dni Syna Czło­wie­czego, a nie ujrzy­cie. I będą mówić do was: Oto tam, oto tu. Nie chodź­cie, ani się tam nie uda­waj­cie. Łk 17,20–23

„Kró­le­stwo Boże nie przy­cho­dzi dostrze­gal­nie.” To jedna z tych nauk, które wraz z prze­kształ­ca­niem się chrze­ści­jań­stwa w coraz to moc­niej­sze i wpły­wowe insty­tu­cje, scho­dziła na dal­szy plan. Nie trzeba głę­bo­kiej ana­lizy histo­rii. Wystar­czy się rozej­rzeć po naszym chrze­ści­jań­skim kraju, gdzie chęt­nie używa się krzyża do zawłasz­cza­nia terenu, wie­sza­jąc go na każ­dej nada­ją­cej się do tego ścia­nie i sta­wia­jąc na nie­mal każ­dym pagórku. Gor­li­wie też wyko­rzy­stuje się krzyż, czę­sto razem z sym­bo­lami naro­do­wymi, do dzie­le­nia ludzi na praw­dzi­wych i nie­praw­dzi­wych Pola­ków, patrio­tów i zdraj­ców, swo­ich i obcych. Czy jed­nak takie wido­wi­skowe, chęt­nie poka­zy­wane przez media gesty i czyny cho­ciaż tro­chę zbli­żają się do słów Jezusa: „Kró­le­stwo Boże nie przy­cho­dzi dostrze­gal­nie”? Nie jest spek­ta­ku­larne, nie wywo­łuje rewo­lu­cji, cha­osu, agre­sji, zamie­sza­nia, a jed­nak zmie­nia rze­czy­wi­stość. (wię­cej…)

Pamiątka Reformacji – bp Johann Schneider

Dro­gie sio­stry i dro­dzy bra­cia w Chrystusie!

Cie­szę się, że mogę dzi­siaj wraz z wami, obcho­dzić w cza­sie tego nabo­żeń­stwa Pamiątkę Refor­ma­cji. Dzień ten, obcho­dzony jako święto w Niem­czech, jest sto­sun­kowo mło­dym świę­tem kościel­nym. Jest ono, tak jak to było już za cza­sów Mar­cina Lutra, w pew­nym sen­sie wigi­lią dnia Wszyst­kich Świę­tych, w cza­sie któ­rego to, nasz refor­ma­tor Dok­tor Mar­cin Luter miał przy­bić w Wit­ten­ber­dze na drzwiach kościoła zam­ko­wego swoje tezy. Wit­ten­berga, skąd przy­by­wam, już od wielu lat przy­go­to­wuje się na obchody jubi­le­uszo­wego roku 2017. Bar­dzo dużo osób przy­bywa wciąż do Wit­ten­bergi, aby tu, u źró­dła refor­ma­cji zna­leźć pocie­sze­nie i wzmoc­nie­nie swej wiary. (wię­cej…)

Ks. prof. dr dr h.c. Margot Käßmann

A Bóg rzekł do Moj­że­sza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izra­el­skich: Jahwe posłał mnie do was! 2 Mż 3,14

Drogi zbo­rze,

Przed kil­koma laty dane mi było odwie­dzić pewien żeń­ski mona­ster w Rosji. Jego prze­ło­żona z dumą poka­zała mi cały obiekt wraz z przy­le­głym gospo­dar­stwem. Opo­wie­działa o tym, że więk­szość spo­śród pra­cu­ją­cych w nim mło­dych kobiet dora­stała w cza­sach Związku Radziec­kiego nie mając w ogóle poję­cia o wie­rze. Tutaj jed­nak odna­la­zły swoją drogę do Boga. Zapy­ta­łam ją, w jaki spo­sób wspie­rała te kobiety w ich poszu­ki­wa­niach. Czy może spo­ty­kały się, by wspól­nie czy­tać Słowo Boże? Ależ to nie było konieczne – odpo­wie­działa mniszka. Każda w tych mło­dych dziew­czyn ma w swo­jej celi ikonę. Wystar­czy tylko patrzeć głę­boko w oczy przed­sta­wio­nej na niej postaci, by poznać całą Biblię i samego Chry­stusa. (wię­cej…)

Nie martwić się — 13 września 2015

Tro­ska o przy­szłość – wyraz roz­trop­no­ści, doj­rza­ło­ści, odpo­wie­dzial­no­ści, a jed­no­cze­śnie jeden z naj­bar­dziej przy­gnia­ta­ją­cych cię­ża­rów doro­słego życia. Sły­szane nie­raz rady, by nie mar­twić się na zapas, słabo nas prze­ko­nują, bo zwy­kle są trudne, a cza­sem wydają się nie­moż­liwe do zre­ali­zo­wa­nia. (wię­cej…)

Przeciw oblężonej twierdzy — 26 lipca 2015

Mt 5,13–17, ks. Mar­cin Oraw­ski
 Jaką potrzebę wypeł­niają dziś reli­gia i wiara? Pyta­nie to sta­wiane jest dziś czę­sto, publicz­nie i być może z nie­spo­ty­kaną dotych­czas siłą. Nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że od lat Kościoły w naszej czę­ści świata prze­ży­wają trudny okres. My przez jakiś czas łudzi­li­śmy się nadzieją, że nasz kraj jest tro­chę inny.  – Zachód się zli­be­ra­li­zo­wał i co mają? Puste kościoły! – wie­lo­krot­nie sły­sze­li­śmy. Dziś wylud­niają się Kościoły i w naszym kraju, mimo zacho­wa­nia bar­dzo kon­ser­wa­tyw­nego, a cza­sem restryk­cyj­nego cha­rak­teru. I nie popra­wiają nastroju twier­dze­nia, że Kościół tak naprawdę zawsze był w kry­zy­sie, zawsze był w mniej­szo­ści i jakoś prze­trwał. Pyta­nie bowiem brzmi: czy fak­tycz­nie tylko prze­trwa­nie cho­dzi, czy może o coś wię­cej. Znacz­nie wię­cej. (wię­cej…)

Cantate – 3 maja 2015

Mt 11,25–26, ks. Mar­cin Orawski

W tym cza­sie ode­zwał się Jezus i rzekł: Wysła­wiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakry­łeś te rze­czy przed mądrymi i roz­trop­nymi, a obja­wi­łeś je pro­stacz­kom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.

Nie zawsze mądrość pro­wa­dzi do Boga. Nie zawsze roz­trop­ność jest dobrą cechą. Czy to chciał powie­dzieć Jezus w sło­wach peł­nych uwiel­bie­nia: Wysła­wiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakry­łeś te rze­czy przed mądrymi i roz­trop­nymi, a obja­wi­łeś je pro­stacz­kom? Jeśli ktoś ocze­ki­wałby jakie­goś wyja­śnie­nia, odpo­wie­dzi na pyta­nie „dla­czego?”, będzie roz­cza­ro­wany. Bo tak się Tobie, Ojcze, podo­bało – mówi Jezus i nie zamie­rza tłu­ma­czyć decy­zji Boga. (wię­cej…)

Idź precz ode mnie szatanie — 15 lutego 2015

Mk 8,29–34, ks. Mar­cin Orawski

Jezus nie dawał się spro­wo­ko­wać gdy tzw. spra­wie­dliwa część spo­łe­czeń­stwa osten­ta­cyj­nie osą­dzała kogoś, kto miał się nie­mo­ral­nie pro­wa­dzić, żyć w grze­chu i gor­szyć świą­to­bli­wych. Zawsze odpo­wia­dał podob­nie – Ty sam czło­wieku – kobieto i męż­czy­zno – pomyśl o sobie, zasta­nów się nad swoim życiem. Ja nie potę­piam. (wię­cej…)

Wesele Jezusa? — 18 stycznia 2015

Tekst: J 2,1–11, ks. Mar­cin Orawski

Cud w Kanie Gali­lej­skiej znają wszy­scy. Szcze­gól­nie miły wydaje się oso­bom lubią­cym nad­użyć pro­cen­to­wych trun­ków. Uliczna inter­pre­ta­cja brzmi mniej wię­cej tak: „Porząd­nie już wsta­wio­nym gościom wesel­nym Pan Jezus dolał jesz­cze pokaźną dawkę wina, która – jak ktoś prze­li­czył (nie wiem czy pra­wi­dłowo) – rów­nała się mniej wię­cej dwom i pół litra wódki na głowę.” Z tego powodu nie­któ­rzy uza­sad­nia­jąc swoje nie­zbyt chlubne skłon­no­ści, pod­kre­ślają: – Prze­cież nawet Jezus zmie­nił wodę w wino!  Nie chciał­bym gasić rado­snych inter­pre­ta­cji jed­nego z naj­pow­szech­niej zna­nych frag­men­tów Nowego Testa­mentu, ale nie­stety muszę. (wię­cej…)

Święto Epifanii — 6 stycznia 2015

Tekst: Mt 2,1–11, ks. Mar­cin Orawski

Przy­kro to stwier­dzić, ale jako chrze­ści­ja­nie pocho­dze­nia pogań­skiego, nie mamy zbyt wiele przy­kła­dów poka­zu­ją­cych, że Jezus zaj­mo­wał się oso­bami innymi niż naro­do­wo­ści żydow­skiej. Pol­ska reli­gij­ność, co prawda lubi upa­try­wać w Jezu­sie króla, a w Marii kró­lową Pol­ski. Nie­mniej trzeba uczci­wie przy­znać, że sam Jezus widział sie­bie przede wszyst­kim jako Mesja­sza narodu żydow­skiego. (wię­cej…)

Dlaczego obchodzi nas Maria

Dla­czego obcho­dzi nas Maria

Tekst: Łk 1, 46–54, ks. Ute Sau­er­brey (Niemcy)

Dla­czego inte­re­suje nas Maria? My, ewan­ge­licy, czę­sto dość scep­tycz­nie patrzymy na kult maryjny naszych sióstr i braci z Kościoła kato­lic­kiego. Co nas, ludzi XXI wieku, obcho­dzi Maria? Co nas łączy z tą młodą, nawet bar­dzo młodą kobietą z Naza­retu, która żyła przed dwoma tysią­cami lat? (wię­cej…)

Więcej kazań