Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu
CAM00682_slider

Nadzwyczajny koncert chóralny

W dniu 30 czerwca 2015 r. w kościele Opatrz­no­ści Bożej we Wro­cła­wiu odbył się nad­zwy­czajny kon­cert chó­ralny. Nasz kościół stał się miej­scem występu arty­stów nale­żą­cych do Zjed­no­czo­nego Kościoła Meto­dy­stycz­nego David­son z Karo­liny Pół­noc­nej w USA.  
Read More → Okładka_SP94VI2015_800x

Wakacyjne Słowo Parafialne

Odda­jemy w Wasze ręce waka­cyjny numer kwar­tal­nika Słowo Para­fialne. Od nie­dzieli 5 lipca wer­sję papie­rową będzie można zna­leźć w kościele i kan­ce­la­rii parafialnej.  
Read More → slider_DSC09546_slider

Święto na zakończenie roku szkolnego

Nabo­żeń­stwo rodzinne, pro­wa­dzone według litur­gii mło­dzie­żo­wej zakoń­czyło kolejny rok szkolny w naszej para­fii. W nie­dzielę 21czerwca zostały wrę­czone świa­dec­twa z nauki reli­gii, a wyróż­nia­jący się ucznio­wie otrzy­mali nagrody. Nie­stety... 
slider_DSC09475_slider

O luterańskich korzeniach wrocławskiej tożsamości

W jaki spo­sób ducho­wość lute­rań­ska wpły­nęła na toż­sa­mość Wro­cła­wian? Dla­czego pisma Lutra i Melanch­tona spo­tkały się z tak żywym zain­te­re­so­wa­niem w naszym mie­ście? W jakich oko­licz­no­ściach całe para­fie prze­cho­dziły na lute­ra­nizm,... 
slider_DSC09396_slider

Centrum ewangelickie rozpoczyna działalność

Dobie­gają końca prace remon­towe w Cen­trum Ewan­ge­lic­kim, miesz­czą­cym się obok naszego kościoła. Gotowy jest już Dom Piel­grzyma, który od 9 do 19 czerwca przy­jął pierw­szych gości – ponad pięć­dzie­się­cio­oso­bową mię­dzy­na­ro­dową kon­fe­ren­cję... 

Wydarzenia

Nadzwyczajny koncert chóralny

CAM00682W dniu 30 czerwca 2015 r. w kościele Opatrz­no­ści Bożej we Wro­cła­wiu odbył się nad­zwy­czajny kon­cert chó­ralny. Nasz kościół stał się miej­scem występu arty­stów nale­żą­cych do Zjed­no­czo­nego Kościoła Meto­dy­stycz­nego David­son z Karo­liny Pół­noc­nej w USA. (wię­cej…)

Wakacyjne Słowo Parafialne

Okładka94VI2015_Page_1Odda­jemy w Wasze ręce waka­cyjny numer kwar­tal­nika Słowo Para­fialne. Od nie­dzieli 5 lipca wer­sję papie­rową będzie można zna­leźć w kościele i kan­ce­la­rii para­fial­nej. (wię­cej…)

Święto na zakończenie roku szkolnego

DSC09510Nabo­żeń­stwo rodzinne, pro­wa­dzone według litur­gii mło­dzie­żo­wej zakoń­czyło kolejny rok szkolny w naszej para­fii. W nie­dzielę 21czerwca zostały wrę­czone świa­dec­twa z nauki reli­gii, a wyróż­nia­jący się ucznio­wie otrzy­mali nagrody. Nie­stety ze względu na warunki atmos­fe­ryczne musiał zostać odwo­łany tra­dy­cyjny pik­nik. (wię­cej…)

O luterańskich korzeniach wrocławskiej tożsamości

DSC09438W jaki spo­sób ducho­wość lute­rań­ska wpły­nęła na toż­sa­mość Wro­cła­wian? Dla­czego pisma Lutra i Melanch­tona spo­tkały się z tak żywym zain­te­re­so­wa­niem w naszym mie­ście? W jakich oko­licz­no­ściach całe para­fie prze­cho­dziły na lute­ra­nizm, zale­d­wie kilka lat po ogło­sze­niu 95 tez przez Mar­cin Lutra? W pią­tek 19 czerwca dr hab. Piotr Osza­now­ski przy­bli­żył uczest­ni­kom Nocy Kościo­łów histo­rię wro­cław­skiego lute­ra­ni­zmu i jej wpływ na współ­cze­sną toż­sa­mość mia­sta. (wię­cej…)

Centrum ewangelickie rozpoczyna działalność

DSC09397Dobie­gają końca prace remon­towe w Cen­trum Ewan­ge­lic­kim, miesz­czą­cym się obok naszego kościoła. Gotowy jest już Dom Piel­grzyma, który od 9 do 19 czerwca przy­jął pierw­szych gości – ponad pięć­dzie­się­cio­oso­bową mię­dzy­na­ro­dową kon­fe­ren­cję Society for Pasto­ral Care and Coun­sel­ling (Sto­wa­rzy­sze­nie Opieki Dusz­pa­ster­skiej I Doradz­twa). W dru­giej czę­ści nie­ru­cho­mo­ści jest two­rzony Dzienny Dom Pobytu dla Senio­rów. Otwar­cie jest pla­no­wane na sty­czeń 2016 roku. (wię­cej…)

Nowy kurator parafii

Jacek Sowa_02Rada para­fialna naszej para­fii na posie­dze­niu 15 czerwca wybrała nowego kura­tora. Został nim Jacek Sowa, który zastą­pił na tym sta­no­wi­sku zmar­łego 19 kwiet­nia br. dr. Macieja Lisa. Zgod­nie z prze­pi­sami praw­nymi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol­sce kura­tor pełni funk­cje świec­kiego zastępcy pro­bosz­cza i jest wybie­rany spo­śród człon­ków rady para­fial­nej. (wię­cej…)

Wołowscy ewangelicy w nowej kaplicy

czerwiec 2015 (3)Zakoń­czył się remont lokalu przy ul. Kosza­ro­wej w Woło­wie, gdzie powstała nowa kaplica ewan­ge­licka. Pierw­sze nabo­żeń­stwo, jesz­cze przed ofi­cjal­nym poświe­ce­niem, odbyło się w nie­dzielę 14 czerwca. Remont pro­wa­dziła firma Largo z Wołowa. (wię­cej…)

Z wizytą na Ewangelickich Dniach Kościoła w Stuttgarcie

DSC09184Aby­śmy posie­dli mądre serce” – ten frag­ment wyjęty z psalmu 90 był myślą prze­wod­nią tego­rocz­nej odsłony, odby­wa­ją­cych się raz na dwa lata, Ewan­ge­lic­kich Dni Kościoła (Kir­chen­tag). Bio­rąc pod uwagę ogromną róż­no­rod­ność wyda­rzeń skła­da­ją­cych się na to przed­się­wzię­cie, można z powo­dze­niem wysnuć wnio­sek, że droga do mądrego serca nie musi wieść tylko przez roz­wój reli­gijny jed­nostki. Ewan­ge­lic­kie Dni Kościoła są ini­cja­tywą, która od końca lat czter­dzie­stych ubie­głego wieku jest nie tylko naj­więk­szym lute­rań­skim wyda­rze­niem w świe­cie ale rów­nież potęż­nym tyglem dys­ku­syj­nym, plat­formą do pro­wa­dze­nia spo­rów spo­łecz­nych, poli­tycz­nych i gospo­dar­czych czy nawet try­buną do wygła­sza­nia waż­nych decy­zji, jak miało to miej­sce pod­czas Kir­chen­tagu w 2011 roku, kiedy to kanc­lerz Mer­kel zapo­wie­działa cał­ko­wite odej­ście Nie­miec z od ener­gii ato­mo­wej. (wię­cej…)

Konfirmacja

konfirmacja2015-65Ośmioro kon­fir­man­tów zło­żyło w tym roku ślubo­wa­nie Bugu i Kościo­łowi w cza­sie uro­czy­stego nabo­żeń­stwa w Święto Zesła­nia Ducha Świę­tego – w nie­dzielę 24 maja. W obec­no­ści rodzin i zboru do kon­fir­ma­cji przy­stą­pili: Julia Bara­now­ska, Bar­tosz Cie­ślar, Emi­lia Freund, Maxi­mi­lian Freund, Tobiasz Kebel, Bar­tosz Leonar­ski, Michał Opa­no­wicz i Miko­łaj Opa­no­wicz. Uro­czy­stość pro­wa­dzili bp Ryszard Bogusz oraz ks. Mar­cin Oraw­ski. (wię­cej…)

Szlakiem dawnej kolejki

IMG_1095Grupa 22 rowe­rzy­stów z naszej para­fii pod­jęła wyzwa­nie i prze­je­chała trasą daw­nej kolejki wąsko­to­ro­wej w Doli­nie Bary­czy w sobotę 16 maja. Wycieczkę zor­ga­ni­zo­wał para­fialny Klub Rodzica, a poziom trud­no­ści był dosto­so­wany zarówno dla dzieci, jak i doro­słych. (wię­cej…)

Inne wydarzenia

KAZANIA

Przeciw oblężonej twierdzy — 26 lipca 2015

Mt 5,13–17, ks. Mar­cin Oraw­ski
 Jaką potrzebę wypeł­niają dziś reli­gia i wiara? Pyta­nie to sta­wiane jest dziś czę­sto, publicz­nie i być może z nie­spo­ty­kaną dotych­czas siłą. Nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że od lat Kościoły w naszej czę­ści świata prze­ży­wają trudny okres. My przez jakiś czas łudzi­li­śmy się nadzieją, że nasz kraj jest tro­chę inny.  – Zachód się zli­be­ra­li­zo­wał i co mają? Puste kościoły! – wie­lo­krot­nie sły­sze­li­śmy. Dziś wylud­niają się Kościoły i w naszym kraju, mimo zacho­wa­nia bar­dzo kon­ser­wa­tyw­nego, a cza­sem restryk­cyj­nego cha­rak­teru. I nie popra­wiają nastroju twier­dze­nia, że Kościół tak naprawdę zawsze był w kry­zy­sie, zawsze był w mniej­szo­ści i jakoś prze­trwał. Pyta­nie bowiem brzmi: czy fak­tycz­nie tylko prze­trwa­nie cho­dzi, czy może o coś wię­cej. Znacz­nie wię­cej. (wię­cej…)

Cantate – 3 maja 2015

Mt 11,25–26, ks. Mar­cin Orawski

W tym cza­sie ode­zwał się Jezus i rzekł: Wysła­wiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakry­łeś te rze­czy przed mądrymi i roz­trop­nymi, a obja­wi­łeś je pro­stacz­kom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.

Nie zawsze mądrość pro­wa­dzi do Boga. Nie zawsze roz­trop­ność jest dobrą cechą. Czy to chciał powie­dzieć Jezus w sło­wach peł­nych uwiel­bie­nia: Wysła­wiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakry­łeś te rze­czy przed mądrymi i roz­trop­nymi, a obja­wi­łeś je pro­stacz­kom? Jeśli ktoś ocze­ki­wałby jakie­goś wyja­śnie­nia, odpo­wie­dzi na pyta­nie „dla­czego?”, będzie roz­cza­ro­wany. Bo tak się Tobie, Ojcze, podo­bało – mówi Jezus i nie zamie­rza tłu­ma­czyć decy­zji Boga. (wię­cej…)

Idź precz ode mnie szatanie — 15 lutego 2015

Mk 8,29–34, ks. Mar­cin Orawski

Jezus nie dawał się spro­wo­ko­wać gdy tzw. spra­wie­dliwa część spo­łe­czeń­stwa osten­ta­cyj­nie osą­dzała kogoś, kto miał się nie­mo­ral­nie pro­wa­dzić, żyć w grze­chu i gor­szyć świą­to­bli­wych. Zawsze odpo­wia­dał podob­nie – Ty sam czło­wieku – kobieto i męż­czy­zno – pomyśl o sobie, zasta­nów się nad swoim życiem. Ja nie potę­piam. (wię­cej…)

Wesele Jezusa? — 18 stycznia 2015

Tekst: J 2,1–11, ks. Mar­cin Orawski

Cud w Kanie Gali­lej­skiej znają wszy­scy. Szcze­gól­nie miły wydaje się oso­bom lubią­cym nad­użyć pro­cen­to­wych trun­ków. Uliczna inter­pre­ta­cja brzmi mniej wię­cej tak: „Porząd­nie już wsta­wio­nym gościom wesel­nym Pan Jezus dolał jesz­cze pokaźną dawkę wina, która – jak ktoś prze­li­czył (nie wiem czy pra­wi­dłowo) – rów­nała się mniej wię­cej dwom i pół litra wódki na głowę.” Z tego powodu nie­któ­rzy uza­sad­nia­jąc swoje nie­zbyt chlubne skłon­no­ści, pod­kre­ślają: – Prze­cież nawet Jezus zmie­nił wodę w wino!  Nie chciał­bym gasić rado­snych inter­pre­ta­cji jed­nego z naj­pow­szech­niej zna­nych frag­men­tów Nowego Testa­mentu, ale nie­stety muszę. (wię­cej…)

Święto Epifanii — 6 stycznia 2015

Tekst: Mt 2,1–11, ks. Mar­cin Orawski

Przy­kro to stwier­dzić, ale jako chrze­ści­ja­nie pocho­dze­nia pogań­skiego, nie mamy zbyt wiele przy­kła­dów poka­zu­ją­cych, że Jezus zaj­mo­wał się oso­bami innymi niż naro­do­wo­ści żydow­skiej. Pol­ska reli­gij­ność, co prawda lubi upa­try­wać w Jezu­sie króla, a w Marii kró­lową Pol­ski. Nie­mniej trzeba uczci­wie przy­znać, że sam Jezus widział sie­bie przede wszyst­kim jako Mesja­sza narodu żydow­skiego. (wię­cej…)

Dlaczego obchodzi nas Maria

Dla­czego obcho­dzi nas Maria

Tekst: Łk 1, 46–54, ks. Ute Sau­er­brey (Niemcy)

Dla­czego inte­re­suje nas Maria? My, ewan­ge­licy, czę­sto dość scep­tycz­nie patrzymy na kult maryjny naszych sióstr i braci z Kościoła kato­lic­kiego. Co nas, ludzi XXI wieku, obcho­dzi Maria? Co nas łączy z tą młodą, nawet bar­dzo młodą kobietą z Naza­retu, która żyła przed dwoma tysią­cami lat? (wię­cej…)

Czekanie na odkupienie czy na rewanż? — 30 listopada 2014

Mt 21,1–9, ks. Mar­cin Orawski

Może histo­ria znów zata­cza koło, a my cze­kamy, że Jezus przyj­dzie z hukiem bły­ska­wic, pokaże wresz­cie swoją moc, znisz­czy grzech i tych wszyst­kich, co się nie chcieli nawró­cić, choć tyle razy mieli szansę – wszel­kich zło­czyń­ców, oszu­stów i zło­dziei wyśle do pie­kła, gdzie będzie „płacz i zgrzy­ta­nie zębów” – a my wresz­cie się odku­jemy i zasią­dziemy na wiel­kiej uczcie zwy­cięz­ców? (wię­cej…)

Dom na piasku i poczucie bezpieczeństwa — 9 listopada 2014

Tekst: 1. Tes 5,1–5, ks. Mar­cin Orawski

Jedna z mądro­ści ludo­wych głosi: „Nie buduje się domu na brzegu morza pod­czas odpływu.” To myśl wyra­ża­jąca podobne prze­sła­nie, któ­rym posłu­żył się kie­dyś Jezus Chry­stus w Kaza­niu na Górze: – Każdy, kto słu­cha słów moich, lecz nie wyko­nuje ich, przy­rów­nany będzie do męża głu­piego, który zbu­do­wał swój dom na pia­sku. I spadł ulewny deszcz, i wez­brały rzeki, i powiały wia­try, i ude­rzyły na ów dom, i runął, a upa­dek jego był wielki. (Mt 7,26). Także jeden z naj­star­szych tek­stów Nowego Testa­mentu, czyli 1. List do Tesa­lo­ni­czan ostrze­gał, że nawet w oko­licz­no­ściach, gdy takie war­to­ści, jak pokój i bez­pie­czeń­stwo, będą wokół nie­ustan­nie gło­szone, nie należy tra­cić czuj­no­ści, bo i ta sytu­acja może oka­zać się bar­dzo kru­cha. (wię­cej…)

Dekalog — życie wg pragnień czy nakazów?

2. Mż 34,4–10, ks. Mar­cin Orawski

Ist­nieją wyda­rze­nia, które na zawsze zmie­niają obli­cze jakie­goś narodu lub spo­łe­czeń­stwa. Bez wąt­pie­nia kamienne tablice z przy­ka­za­niami takim wyda­rze­niem były. Z tym jed­nak, że odmie­niły nie tylko histo­rię narodu izra­el­skiego, ale wpły­nęły na obraz więk­szej czę­ści świata, sta­jąc się jed­nym z naj­bar­dziej uni­wer­sal­nych kodek­sów moral­nych na ziemi. (wię­cej…)

Wszyscy mają prawo do przeżyć duchowych — 21 września 2014

Tekst: 1 Tes 5,14–18, ks. Mar­cin Orawski

Znamy słowa ap. Jakuba, że wiara bez uczyn­ków jest mar­twa (Jk 2,26). Szcze­gól­nie w kościo­łach ewan­ge­lic­kich, mocno się pod­kre­śla, że choć uczynki nie pro­wa­dzą do zba­wie­nia, to mogą wiele powie­dzieć o jako­ści naszej wiary. Tym razem jed­nak nie chcę pytać czy wiara bez uczyn­ków ma zna­cze­nie, lecz odwrot­nie czy kie­ro­wa­nie się war­to­ściami chrze­ści­jań­skimi, huma­ni­stycz­nymi, bez zaan­ga­żo­wa­nia w wiarę może mieć sens – z chrze­ści­jań­skiego punktu widze­nia? (wię­cej…)

Więcej kazań