Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Bal karnawałowy

Ponad trzy­dzie­ścioro czter­dzie­ścioro dzieci bawiło się na para­fial­nym balu kar­na­wa­ło­wym w sobotę 11 lutego. Muzykę i zabawy przy­go­to­wały ani­ma­torki z para­fial­nego przed­szkola „Wesołe Nutki”.  Gdy dzieci zaj­mo­wały naj­więk­szą salę, rodzice mogli usiąść w sali obok, gdzie została zor­ga­ni­zo­wana kawia­renka. Starsi mieli więc chwilę wytchnie­nia, a dla dzieci przez ponad dwie godziny nie było czasu na odpo­czy­nek. Mimo tego wiele z nich miało ochotę bawić się znacz­nie dłu­żej. Dziękujemy wszyst­kim uczest­ni­kom, któ­rzy stwo­rzyli miłą atmos­ferę  i tym, któ­rzy pomo­gli w orga­ni­za­cji zabawy. Zobacz foto­re­la­cję.

Fot. Marcin Orawski

Komentuj

Powiedz nam, co myślisz...
Jeśli chcesz zamieścić swoje zdjęcie, stwórz swój gravatar!