Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Bus reformacji już w Cieszynie

Z począt­kiem listo­pada 2016 roku refor­ma­cyjny bus wyru­szył z Genewy, aby odwie­dzić po dro­dze 67 miast w Europie zwią­za­nych z refor­ma­cją. 7 lutego bus przy­był do Cieszyna, a 11 maja będziemy go gościć przez 36 godzin na wro­cław­skim rynku. Wrocław i Cieszyn to dwa mia­sta w Polsce, noszące tytuł „Europejskiego Miasta Reformacji”.

Bus refor­ma­cyjny to ogromna cię­ża­rówka, która odbywa trasę po Europie (pro­jekt Europäischer Stationenweg – Europejski Szlak Reformacji), by połą­czyć ze sobą różne refor­ma­cyjne mia­sta i ich histo­rie. Jest dowo­dem na to, że Reformacja nie jest zwią­zana jedy­nie z Wittenbergą, ale stała się oby­wa­telką Europy i świata.

W cię­ża­rówce gro­ma­dzone są refor­ma­cyjne histo­rie ze wszyst­kich odwie­dzo­nych miejsc w for­mie zdjęć, fil­mów, nagrań audio i tek­stów, a rela­cje na bie­żąco można śle­dzić na blogu https://r2017.org/veranstaltungen/europaeischer-stationenweg/blog/ Busowi towa­rzy­szy zespół 15 wolon­ta­riu­szy, któ­rzy anga­żują się w zbie­ra­nie i publi­ko­wa­nie mate­ria­łów nawią­zu­ją­cych nie tylko do histo­rii Reformacji, ale uka­zu­ją­cych jej współ­cze­sne oddzia­ły­wa­nie w poszcze­gól­nych mia­stach.

W każ­dym z miast lokalni part­ne­rzy włą­czają się w orga­ni­za­cję wyda­rzeń. W Cieszynie ofi­cjalne powi­ta­nie busa odbyło się 8 lutego na rynku. Do Cieszyna udała się także wro­cław­ska dele­ga­cja w skła­dzie: biskup Waldemar Pytel, biskup Ryszard Bogusz, ksiądz Marcin Orawski, rek­tor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej prof. Wojciech Szczerba oraz przed­sta­wi­cielki urzędu miej­skiego Wrocławia Ewa Gołąb-Nowakowska oraz Aleksandra Pierścińska. Obecni byli m.in.: bur­mi­strz Cieszyna Ryszard Macura, zwierzch­nik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec, zwierzch­nik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP biskup Adrian Korczago, goście zagra­niczni, duchowni die­ce­zji cie­szyń­skiej i ucznio­wie ewan­ge­lic­kich szkół.

Podczas pobytu busa w Cieszynie będą dyżu­ro­wali w nim duchowni, można było zapo­znać się z histo­rią refor­ma­cji i mate­ria­łami na jej temat. Przed busem została usta­wiona pod­świe­tlana wystawa „Historia 500 lat Reformacji” przy­go­to­wana przez Wydawnictwo Augustana przy wspar­ciu Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z wizytą busa refor­ma­cyj­nego w teatrze im. A. Mickiewicza odbyła się uro­czy­sta sesja trzech gre­miów, w któ­rej wezmą udział radni: Sejmiku Śląskiego, Powiatu Cieszyńskiego i Rady Miasta Cieszyna oraz zapro­szeni goście.

Na pod­sta­wie: luteranie.pl, fot. Marcin Orawski

 

Komentuj

Powiedz nam, co myślisz...
Jeśli chcesz zamieścić swoje zdjęcie, stwórz swój gravatar!