Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Zjazd Chórów Diecezji Wrocławskiej

_IMG30068 maja 2016 r, w 6. Niedzielę po Wielkanocy, zwaną też Exaudi (Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7), we wro­cław­skim kościele Opatrzności Bożej zgro­ma­dzili się chó­rzy­ści, by zapre­zen­to­wać swoje umie­jęt­no­ści wokalne, ale przede wszyst­kim – by swoim śpie­wem chwa­lić Pana. Okazją do tego spo­tka­nia był Zjazd Chórów Diecezji Wrocławskiej. Czytaj dalej

Adwentowe spotkanie chórzystów

DSC02663W sobotę 12 grud­nia w naszej sali para­fial­nej na Chórowej Adwentówce spo­tkali się: Żeński Chór Kameralny naszej para­fii, chór para­fii w Tychach oraz goście z Berlina-Lübars, biskup Ryszard Bogusz i ks. Marcin Orawski z naszej para­fii, pastor Ute Sauerbrey z Berlina oraz ks. Marcin Konieczny z Tychów. Czytaj dalej

Pamiątka Reformacji: nabożeństwo, tezy, wieża

Podpis wykaligrafowany pod dużymi Tezami.Sobotnie nabo­żeń­stwo z oka­zji Pamiątki Reformacji było pod wie­loma wzglę­dami nie­ty­powe. Po pierw­sze, odbyło się o godz. 10.00, a nie o 17.00. Po dru­gie, jak na wyjaz­dowy week­end, było nas w kościele cał­kiem sporo. Po trze­cie, kaza­nie wygło­sił tym razem nie ks. Luther, ale za to ktoś z samej Wittenbergi. A po czwarte – dzieci wzięły udział w spe­cjal­nej szkółce refor­ma­cyj­nej, któ­rej efekty zawi­sły na drzwiach naszego kościoła. Ale po kolei. Czytaj dalej

Diecezjalny Zjazd Chórów w Cieplicach

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW minioną nie­dzielę (26.04), po nazbyt obfi­tym w smutne wyda­rze­nia tygo­dniu, odbył się w Cieplicach Diecezjalny Zjazd Chórów. Niedzielę Jubilate obcho­dzono w tam­tej­szym kościele szcze­gól­nie uro­czy­ście, było to bowiem nabo­żeń­stwo dzięk­czynne z oka­zji zakoń­cze­nia prac reno­wa­cyj­nych osiem­na­sto­wiecz­nego zespołu budyn­ków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jeleniej Górze – Cieplicach. O jego ran­dze świad­czy obec­ność i udział w nabo­żeń­stwie czte­rech duchow­nych: ks. bp. Waldemara Pytla, wice­pre­zesa Rady Synodalnej – ks. Edwina Pecha z Karpacza, pro­bosz­cza cie­plic­kiej para­fii – ks. Sebastiana Kozieła i pro­bosz­cza para­fii wro­cław­skiej – ks. Marcina Orawskiego. Czytaj dalej

Diecezjalne święto chórów i muzyków

DSC04435W sobotę 13 wrze­śnia 2014 roku w Kościele Ewangelickim Marii Panny w Legnicy pod hasłem z Psalmu 98 „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczy­nił”, odby­wało się Diecezjalne Święto Chórów i Muzyków Kościelnych Diecezji Wrocławskiej, które wpi­sy­wało się w przy­pa­da­jący na bie­żący rok Jubileusz 100-lecia orga­nów w legnic­kim kościele. Do naj­star­szej ewan­ge­lic­kiej świą­tyni Dolnego Śląska przy­były chóry oraz muzycy z oko­licz­nych para­fii. W uro­czy­stym nabo­żeń­stwie udział wzięli także duchowni Diecezji Wrocławskiej: jej zwierzch­nik bp Ryszard Bogusz, który wygło­sił kaza­nie, ks. Waldemar Szczugieł z Wałbrzycha, ks. Marcin Orawski z Wrocławia oraz gospo­darz legnic­kiej para­fii ks. Jerzy Gansel. Czytaj dalej

„Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił” (Psalm 98,1)

 

kameralny miniW legnic­kim kościele Marii Panny w sobotę 13 wrze­śnia spo­tkały się chóry oraz ludzie die­ce­zji wro­cław­skiej zwią­zani z muzyką zawo­dowo lub tylko z zami­ło­wa­nia. Powodów do tego spo­tka­nia było wię­cej, niż tylko muzyczne spo­tka­nie, legnicka para­fia świę­to­wała bowiem stu­le­cie swo­ich wspa­nia­łych orga­nów. Gruntownie wyre­mon­to­wane w 1914 roku przez firmę Karla Gottlieba Weigla ze Stuttgartu są chlubą para­fii i miej­scem, min. Legnickiego Conversatorium Organowego. Trzeba powie­dzieć, że dzięki remon­towi zyskały wię­cej gło­sów i pisz­cza­łek. Teraz jego piękne brzmie­nie stwa­rza 3239 pisz­cza­łek, a 75 gło­sów umoż­li­wia wir­tu­ozow­skie popisy. Czytaj dalej

Canto,cantare …

IMG_1363

Kończą się waka­cje. Wkrótce wszy­scy wrócą do domu i zaczną   nor­malne zaję­cia – pracę, szkołę, lek­cje reli­gii i próby chó­rów. Co do ter­mi­nów naucza­nia reli­gii, jak zwy­kle na początku wrze­śnia rodzice umó­wią się z naszymi kate­che­tami, godzina biblijna będzie zapewne w czwar­tek, a próby obu chó­rów też raczej się nie zmie­nią.

Czytaj dalej

„Śpiewajcie Panu pieśń nową”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW tym roku wyjąt­kowo nasze chóry nie poje­chały na die­ce­zjalny zjazd chó­rów, bo… odbę­dzie się dopiero we wrze­śniu. W związku z ogro­mem przy­go­to­wań do lip­co­wego Spotkania Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej nasza para­fia nie orga­ni­zo­wała teraz zjazdu. Nie zna­czy to jed­nak, że nie śpie­wa­li­śmy bądź, że nie było chó­rów. Jak naj­bar­dziej były! Czytaj dalej

Lepiej późno niż wcale

Zdarza się, że wbrew inten­cjom twór­ców, admi­ni­stra­to­rów stron i redak­to­rów, jakiś tekst znik­nie na chwilę. Chyba dla­tego, żeby potwier­dzić łaciń­skie przy­sło­wie „habent sua fata libelli”, a w tym przy­padku „texti”,  naszych kilka słów o Dniu Judaizmu zapo­działo się i nie zostało w porę opu­bli­ko­wane. Spieszymy napra­wić nie­do­pa­trze­nie i – wraz z powsta­niem nowej zakładki „Chóry” – publi­ku­jemy poni­żej. (joka)

Chwalcie Pana na har­fie i cytrze

Księga Psalmów należy do jed­nej z czę­ściej czy­ta­nych, tłu­ma­czo­nych i cyto­wa­nych ksiąg Biblii. Począwszy od XVI wieku, wiel­biące Pana, bła­galne, dzięk­czynne psalmy były inspi­ra­cją dla poetów i kom­po­zy­to­rów. Tłumaczyli je na język pol­ski, m.in. Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Jakub Wujek, Franciszek Karpiński, Leopold Staff, Roman Brandstaetter, Czesław Miłosz. Jako prze­zna­czone pier­wot­nie do śpiewu, bo to gatu­nek poezji lirycz­nej prze­zna­czo­nej do wyko­ny­wa­nia z akom­pa­nia­men­tem instru­men­tal­nym, zyskały nie­zli­czoną ilość muzycz­nych opra­co­wań. Wyjątkową pozy­cję w pol­skiej i świa­to­wej lite­ra­tu­rze muzycz­nej zaj­muje wśród nich „Psałterz Dawidów” w tłu­ma­cze­niu Jana Kochanowskiego, z muzyką Mikołaja Gomółki. Czytaj dalej

Capella Ecumenica koncertowała w Letmathe (Niemcy)

IMGP0636Piątek 4 kwiet­nia nasz Kameralny Chór Cappella Ecumenica roz­po­czął bar­dzo wcze­śnie. Około godziny szó­stej wyru­szy­li­śmy z Wrocławia auto­ka­rem w kie­runku Letmathe – dziel­nicy Iserlohn, mia­sta poło­żo­nego w kraju związ­ko­wym Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech. Po męczą­cej, trwa­ją­cej ponad 12 godzin podróży, dotar­li­śmy wresz­cie do celu wyprawy. Tam cze­kali na nas gospo­da­rze z ser­decz­nym powi­ta­niem i gorącą kola­cją. Po wysłu­cha­niu krót­kiego prze­mó­wie­nia powi­tal­nego Burckhardta Hölschera, pro­bosz­cza refor­mo­wa­nego Kościoła Pokoju w Letmathe (part­ner­skiej para­fii kościoła Pokoju w Jaworze), wspól­nie z uczest­ni­kami spo­tka­nia wyko­na­li­śmy słynny, trzy­gło­sowy kanon „Dona nobis pacem” W. A. Mozarta. Po smacz­nym posiłku nastą­piła część „logi­styczna” – zosta­li­śmy przy­dzie­leni do poszcze­gól­nych rodzin, które w tych dniach udzie­lały nam gościny, po czym wraz z gospo­da­rzami uda­li­śmy się do ich domów na spo­czy­nek. Czytaj dalej

Następna strona »