Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Nowe Słowo Parafialne – jesień 2015

SP94VI2015_okładkaNajnowszy numer naszego Słowa Parafialnego już jest i na ser­we­rze i na papie­rze. Wersja tra­dy­cyjna jest dostępna w kościele i kan­ce­la­rii para­fial­nej od Pamiątki Reformacji.

O Reformacji pisze w Słowie Duszpasterza biskup Ryszard Bogusz. Anna OryńskaPrzywracaniu pamięci opo­wiada o odno­wio­nej tablicy na kościele św. Jakuba i św. Wincentego (dzi­siej­szej kate­dry gre­ko­ka­to­lic­kiej) przy pl. Nankiera. Urszula Radziszewska i Bartłomiej GórskiMarsz, marsz… przy­po­mi­nają Jana Henryka Dąbrowskiego – tego, o któ­rym mówi nasz Hymn Państwowy. Pojawił się też nowy dział Wolontariat, w któ­rym będziemy zda­wać rela­cję z poczy­nań wolon­ta­riu­szy z Europejskiego Wolontariatu Młodych Erasmus+ w naszej para­fii. Oprócz tego, jak zwy­kle, Kącik dla dzieci oraz wier­sze Agnieszki Ściepuro i Leona Krzemienieckiego.

Zapraszamy do lek­tury!

Wielkanocne Słowo Parafialne

Okładka93IV2015_Page_1Oddajemy w Wasze ręce wiel­ka­nocny numer kwar­tal­nika Słowo Parafialne. Od Wielkiego Piątku wer­sję papie­rową będzie można zna­leźć w kościele i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Czytaj dalej

Świąteczne Słowo Parafialne

Okładka92XII2014Ukazało się świą­teczne wyda­nie naszego kwar­tal­nika Słowo Parafialne. Numer jest już dostępny online, a pod­czas nabo­żeń­stwa 31 grud­nia będzie dostępna wer­sja dru­ko­wana.

W tym nume­rze sporo miej­sca poświę­camy adwen­to­wym wyda­rze­niom para­fial­nym – kier­ma­szowi adwen­to­wemu, kon­cer­tom, spo­tka­niom i jaseł­kom. Ponadto w nume­rze m.in.: Rafał Ćwikowski o tym, jak NIE prze­ży­wać świąt, Joanna Korsan pisze obszer­nie o postyl­lach, a Anna Oryńska opo­wiada histo­rię ratu­szo­wego zegara. Ponadto, jak zawsze, „Słowo dusz­pa­ste­rza”, „Kronika wyda­rzeń”, „Kącik dla dzieci”, „Informator”. Zapraszamy do lek­tury. (ds)

Nowe Słowo Parafialne

00. Ikona_Slowo Parafialne 2013-4

Ukazało się jesienne wyda­nie naszego kwar­tal­nika Słowo Parafialne. Numer jest już dostępny online, a w Pamiątkę Reformacji będzie dostępna wer­sja dru­ko­wana.

W tym nume­rze piszemy o jubi­le­uszu i zakoń­cze­niu dru­giej kaden­cji biskupa Ryszarda Bogusza, wybo­rze nowego biskupa die­ce­zji wro­cław­skiej, a także zamiesz­czamy obszerny foto­re­por­taż z lip­co­wego Spotkania Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto w nume­rze m.in.: Piotr Lorek pisze o naśla­do­wa­niu Chrystusa i nie­sie­niu krzyża, Joanna Korsan przy­bliża postać Bronisława Turonia, ini­cja­tora Wrocławskiego Klubu Piechurów „Perpedes”, a Łukasz Cieślak tropi swoich-obcych wro­gów. Ponadto, jak zawsze, „Słowo dusz­pa­ste­rza”, „Kronika wyda­rzeń”, „Kącik dla dzieci”, „Informator”. Zapraszamy do lek­tury. (ds)

Nowy numer Słowa Parafialnego już dostępny

00. Ikona_Slowo Parafialne 2013-4

Ukazało się świą­teczne wyda­nie naszego kwar­tal­nika Słowo Parafialne. Na razie numer jest dostępny online, a w Wigilię Bożego Narodzenia będzie dostępna wer­sja dru­ko­wana. W tym roku obcho­dzimy mały jubi­le­usz – 20 lat! O histo­rii naszego cza­so­pi­sma, jego prze­mia­nach i celach pisze Eugenia Barylińska. Ponadto w nume­rze m.in.: Piotr Lorek podej­muje temat obec­no­ści Jezusa, także doświad­cze­niu współ­cze­snego czło­wieka, Rafał Ćwikowski pro­po­nuje świą­teczną wyprawę przez osiem szczy­tów, by odna­leźć w życiu to, co war­to­ściowe i wyrzu­cić to, co zbędne, Edyta Felkle w „Niezapomnianych wspo­mnie­niach” pisze o para­fial­nych spo­tka­niach senio­rów, Joanna Korsan odsła­nia tajem­nice zaska­ku­ją­cych odkryć arche­olo­gicz­nych w naszych dwóch kamie­ni­cach, a Barbara Centkowska-Małecka w arty­kule „Zdradzone zaufa­nie” poru­sza smutny temat losu, jaki ludzie potra­fią zgo­to­wać zwie­rzę­tom. Ponadto, jak zawsze, „Słowo dusz­pa­ste­rza”, „Kronika wyda­rzeń”, „Kącik dla dzieci”, „Informator”. Zapraszamy do lek­tury. (mo)

Nowy numer Słowa Parafialnego

miniatura_SP 3-2013_okladka_800x600Zapraszamy do lek­tury nowego numeru kwar­tal­nika naszej para­fii „Słowo Parafialne”. W nume­rze m.in.: refor­ma­cyjne roz­wa­ża­nie bp. Ryszarda Bogusza Ouo vadis?, reflek­sje Piotra Lorka na temat modli­twy jako ciszy przed Bogiem oraz „Jesienny rema­nent duszy” Rafała Ćwikowskiego. Piszemy także  o naszej inwe­sty­cji – budo­wie Ewangelickiego Centrum Kultury oraz infor­mu­jemy o otwar­ciu nowego domu opieki „Miłosierny Samarytanin”. Ponadto Daria Stolarska przy­bliża nam o lute­ran na nie­da­le­kiej pół­nocy, Henryk Dominik mie­rzy się z pyta­niem  w jakiego Boga wie­rzymy?, a Joanna Korsan opi­suje „Wątki teo­lo­giczne w epi­ta­fium Jana Hessa” – pierw­szego duchow­nego wygła­sza­ją­cego we Wrocławiu kaza­nia w duchu Reformacji. Zapraszamy do lek­tury. Numer dostępny w wer­sji elek­tro­nicz­nej od dzi­siaj. Wersja dru­ko­wana ukaże się w Pamiątkę Reformacji 31 paź­dzier­nika.

Rozważania stronnicze i nieobiektywne

Czasami mamy wra­że­nie, że roz­mówca, z któ­rym mamy przy­jem­ność pody­sku­to­wać, jakoś się cze­pia. Chwyta nas za słowa, jed­no­stron­nie inter­pre­tuje fakty, widzi to, czego widzieć nie warto. I ja posta­no­wi­łem nieco się cze­piać, bo nijak już nie mogę wytrzy­mać. A przy­czyna tkwi w wyda­rze­niach, które mamy oka­zję śle­dzić, nie­mal każ­dego dnia, w życiu chrze­ści­jan w kraju i na świe­cie. Czytaj dalej

Samotny człowiek – samotny Bóg

Chrześcijanie czę­sto pod­kre­ślają fakt, że ich Trójjedyny Bóg, w prze­ci­wień­stwie do islam­skiego Allaha czy żydow­skiego Jahwe, nigdy nie był sam. Zanim powstał świat Bój Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty prze­by­wali w dosko­na­łej wspól­no­cie, zaś Allah czy Jahwe nie mógł mieć z nikim oso­bo­wej rela­cji; był jedy­nie sam ze sobą. Czytaj dalej

Przegrana walka o kościół w Wołowie

Marcin Orawski
Sytuacja Kościoła ewan­ge­lic­kiego w Gminie Wołów po dru­giej woj­nie świa­to­wej jest wła­ści­wie tema­tem cał­ko­wi­cie nie­zba­da­nym. Poza drob­nymi wzmian­kami nie ma prak­tycz­nie żad­nych mate­ria­łów pisa­nych na ten temat. Dlatego w moim arty­kule chciał­bym jedy­nie przy­to­czyć kilka zna­nych mi fak­tów oraz zacy­to­wać frag­menty doku­men­tów, które zacho­wały się w archi­wum Diecezji Wrocławskiej.

Czytaj dalej

Słowo o kulturze śmierci

Leon Krzemieniecki
Śmierci nie daje się odsu­nąć na mar­gi­nes życia. Ważna jak uro­dziny. Wiadomo, że co się rodzi, o pew­nej porze umiera. Nieodwołalnie. Zrównuje boga­tych i bied­nych, sław­nych i mało zna­nych. Nie zna się dnia, ni godziny. Trzeba odejść, cza­sem bez poże­gna­nia, w odda­le­niu, samot­no­ści. Są przy­padki, ktoś dożywa przy­sło­wio­wych w toa­stach stu lat. Ale wyjąt­kowy jest tak zmę­czony, że czeka roz­sta­nia. Czytaj dalej

Następna strona »