Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Bilety na przejazd na Kirchentag

Parafia zaku­piła już bilet zbio­rowy dla osób wyjeż­dża­ją­cych na Kirchentag Polskim Busem. Wyjazd nastąpi w środę 24 maja o godz. 14.30 z Dworca Autobusowego we Wrocławiu, powrót w nie­dzielę 28 maja o godz. 18.50 z Centralnego Dworca Autobusowego (ZOB) w Berlinie. Opłatę za bilety w wyso­ko­ści 138,32 zł/os. należy uiścić w kan­ce­la­rii para­fial­nej do końca kwiet­nia.

fot. kirchentag.de

Kirchentag w drodze: MAGDEBURG

W trak­cie pobytu w Berlinie będzie można odwie­dzić 8 miast powią­za­nych z Lutrem: Magdeburg, Dessau-Rosslau, Halle/Eisleben, Lipsk, Erfurt i Jenę/Weimar. Każde z nich przy­go­to­wało spe­cjalny pro­gram. Identyfikator i bilet kir­chen­ta­gowy będą obo­wią­zy­wać rów­nież w tych mia­stach, ale doje­chać do nich trzeba na wła­sny koszt. Dzisiaj przed­sta­wiamy naj­cie­kaw­sze wyda­rze­nia w Magdeburgu. Czytaj dalej

Kirchentag w drodze: ERFURT

W trak­cie pobytu w Berlinie będzie można odwie­dzić 8 miast powią­za­nych z Lutrem: Magdeburg, Dessau-Rosslau, Halle/Eisleben, Lipsk, Erfurt i Jenę/Weimar. Każde z nich przy­go­to­wało spe­cjalny pro­gram. Identyfikator i bilet kir­chen­ta­gowy będą obo­wią­zy­wać rów­nież w tych mia­stach, ale doje­chać do nich trzeba na wła­sny koszt. Dzisiaj przed­sta­wiamy naj­cie­kaw­sze wyda­rze­nia w Erfurcie.
Czytaj dalej

Reformacja to zadawanie pytań

Letnie kolory w zimowe dni: zapra­sza­jący poma­rańcz, pro­mienny nie­bie­ski, soczy­sta zie­leń i gustowny fio­let. Tymi kolo­rami na nie­miec­kich słu­pach ogło­sze­nio­wych rekla­muje się od lutego Lato Reformacji. Czytaj dalej

Kirchentag 2017 – najważniejsze tematy

Do Kirchentagu zostały nie­całe 4 mie­siące! Ponieważ nie każdy z uczest­ni­ków zna język nie­miecki, będziemy sta­rali się regu­lar­nie (mniej wię­cej co tydzień) infor­mo­wać o naj­waż­niej­szych wyda­rze­niach tego­rocz­nego Kirchentagu na stro­nie inter­ne­to­wej naszej para­fii: wroclaw.luteranie.pl w zakładce „Kirchentag 2017” oraz (dla mniej skom­pu­te­ry­zo­wa­nych) wykła­dać infor­ma­cje na sto­liku przy wyj­ściu z kościoła. Czytaj dalej

Kirchentag 2017 Berlin-Wittenberga

dekt36_losung_dom_169Serdecznie zapra­szamy na Kirchentag, który odbę­dzie się w dniach 24-28 maja 2017 roku w Berlinie, Wittenberdze oraz pię­ciu mia­stach zwią­za­nych z życiem i dzia­łal­no­ścią ks. dr. Marcina Lutra: Magdeburgu, Dessau-Rosslau, Halle/Eisleben, Lipsku, Erfurcie i Jenie/Weimarze. Czytaj dalej