Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

W parafii działa Klub Rodzica

Klub Rodzica to nie­for­malna grupa dzia­ła­jąca przy naszej para­fii, która sku­pia nie tylko rodziny z dziećmi, ale wszyst­kie osoby, które pra­gną wspól­nie na grun­cie para­fial­nym spę­dzać czas, orga­ni­zo­wać zaję­cia dla dzieci i całych rodzin – nie tylko o tema­tyce reli­gij­nej – które chcą razem dobrze się bawić.

Ze względu na nie­for­malny cha­rak­ter Klub Rodzica nie orga­ni­zuje regu­lar­nych spo­tkań, ale zapra­sza do śle­dze­nia infor­ma­cji o swo­ich akcjach na stro­nie naszej para­fii. Mile widziane są wszel­kie pomy­sły i pomoc w orga­ni­zo­wa­niu róż­nego rodzaju przed­się­wzięć.

Koordynatorem Klubu jest obec­nie Iwona Orawska, która chęt­nie udzieli bliż­szych infor­ma­cji drogą mailową:  iorawska@luteranie.pl