Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Poszukiwanie Wielkanocnych Niespodzianek – POWTÓRKA

DSC07921Klub Rodzica ser­decz­nie zapra­sza na powtórkę z Poszukiwania Wielkanocnych Niespodzianek.

W nie­dzielę 19 kwiet­nia po nabo­żeń­stwie pla­nu­jemy pik­nik para­fialny w Sulistrowiczkach, na który zapro­szeni są wszy­scy para­fia­nie, nie tylko naj­młodsi. Mamy nadzieję, że tym razem pogoda dopi­sze i uda się roz­pa­lić porządne ogni­sko i urzą­dzić poszu­ki­wa­nie jajek-niespodzianek z praw­dzi­wego zda­rze­nia.

Czytaj dalej

Świąteczne zaproszenia

Za kilka dni Niedziela Palmowa. Od paru lat orga­ni­zu­jemy w ten dzień spo­tka­nie przy mazur­kach i babach wiel­ka­noc­nych, jako że w Wielkanoc więk­szość spie­szy się do domu na rodzinne śnia­da­nie. W tym roku roze­sła­li­śmy zapro­sze­nia do osób, które z róż­nych wzglę­dów bar­dzo rzadko przy­cho­dzą do kościoła. Mamy nadzieję, że na nabo­żeń­stwie i potem na spo­tka­niu w salce będzie wię­cej osób niż zwy­kle. W związku z tym pro­simy też o pomoc: przy­go­to­wa­nie wypie­ków świą­tecz­nych, ale też zachę­ce­nie do tego zna­jo­mych z para­fii. Zapraszamy też już dziś na poszu­ki­wa­nie wiel­ka­noc­nych nie­spo­dzia­nek, jak zwy­kle w Poniedziałek Wielkanocny. Czytaj dalej

Wielkanoc – Szkółki i Poszukiwania

Serdecznie zapra­szamy wszyst­kie dzieci z grupy młod­szej (do 8 lat) na szkółki nie­dzielne w Wielkanoc oraz w Poniedziałek Wielkanocny. Niestety, w te dni nie odbędą się szkółki dla grupy star­szej, tj. dla uczniów szkoły pod­sta­wo­wej – zapra­szamy na szkółkę 1 maja. Czytaj dalej

Kiermasz dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Rozpoczynający się Adwent nie­ro­ze­rwal­nie już koja­rzy się w naszej para­fii z corocz­nym kier­ma­szem, który odbywa się we wro­cław­skiej para­fii ewan­ge­lic­kiej. Już po raz siódmy trud jego orga­ni­za­cji pod­jął para­fialny Klub Rodzica. Wynik prze­kro­czył naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia: zebrano kwotę 4136 zł. Czytaj dalej

VII Kiermasz Adwentowy

Klub Rodzica para­fii ewan­ge­lic­kiej we Wrocławiu ser­decz­nie zapra­sza do udziału w VII Kiermaszu Adwentowym, który odbę­dzie się  w 1 Niedzielę Adwentu w sali para­fial­nej przy ul. Kazimierza Wielkiego 29. Rozpoczęcie ok. godz. 11.00, bez­po­śred­nio po nabo­żeń­stwie. Dochód z kier­ma­szu zosta­nie prze­zna­czony na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla dzieci.

Czytaj dalej

W każdym drzemie artysta…

IMG_1687O tym, że w każ­dym drze­mie arty­sta mogli­śmy się prze­ko­nać w nie­dzielę 3 paź­dzier­nika, oglą­da­jąc wspa­niałe zdję­cia naszych para­fial­nych foto­gra­fi­ków ama­to­rów. Po nabo­żeń­stwie miało bowiem miej­sce uro­czy­ste otwar­cie zapo­wia­da­nej przed waka­cjami wystawy foto­gra­ficz­nej. Swoje prace poka­zało kil­ku­na­stu auto­rów. Sami twórcy byli mile zasko­czeni osta­tecz­nym efek­tem, a ich zdję­cia budziły szczery podziw oglą­da­ją­cych wystawę. Prawie czter­dzie­ści zdjęć o prze­róż­nej tema­tyce łączyło jedno prze­sła­nie – zacho­wać urok waka­cji. Czytaj dalej

Cegiełki na salę dla maluchów – zebrano 466 zł

IMG_1670Korzystając z oka­zji wystawy waka­cyj­nych zdjęć, która sku­piła tak liczne grono naszych para­fian, w nie­dzielę 3 paź­dzier­nika prze­pro­wa­dzono zbiórkę pie­nię­dzy na urzą­dze­nie sali dla naj­młod­szych szkół­ko­wi­czów. Salka w dotych­cza­so­wej for­mie nie była przy­sto­so­wana do potrzeb kil­ku­lat­ków. Grupa rodzi­ców posta­no­wiła nieco „uprzy­tul­nić” miej­sce, w któ­rym spo­ty­kają się malu­chy. Czytaj dalej

Wystawa fotograficzna. Otwarcie 3 października.

Przed waka­cjami dzia­ła­jący w para­fii Klub Rodzica ogło­sił kon­kurs foto­gra­ficzny o tema­tyce waka­cyj­nej. Zainteresowanie oka­zało się bar­dzo duże. Wpłynęło wiele prac, które chcemy zapre­zen­to­wać pod­czas wystawy w sali para­fial­nej. Zapraszamy więc na otwar­cie wystawy foto­gra­ficz­nej, które odbę­dzie się w nie­dzielę 3 paź­dzier­nika, bez­po­śred­nio po nabo­żeń­stwie. Naprawdę warto!

Edukacja na cmentarzu żydowskim – 11 maja

017_filtrWe wtor­kowe popo­łu­dnie 11 maja grupa uczniów szkół pod­sta­wo­wych z naszej para­fii po raz kolejny wzięła udział w spa­ce­rze edu­ka­cyj­nym po cmen­ta­rzu żydow­skim przy ul. Lotniczej we Wrocławiu. Organizatorem i prze­wod­ni­kiem była Hilleke Hüttenmeister z Tybingi. Wraz z Eriką Buhr są aktyw­nymi dzia­łacz­kami nie­miec­kiej mię­dzy­wy­zna­nio­wej orga­ni­za­cji Znaki Pokuty: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Czytaj dalej

W parafii działa Klub Rodzica

Klub Rodzica to nie­for­malna grupa dzia­ła­jąca przy naszej para­fii, która sku­pia nie tylko rodziny z dziećmi, ale wszyst­kie osoby, które pra­gną wspól­nie na grun­cie para­fial­nym spę­dzać czas, orga­ni­zo­wać zaję­cia dla dzieci i całych rodzin – nie tylko o tema­tyce reli­gij­nej – które chcą razem dobrze się bawić.

Ze względu na nie­for­malny cha­rak­ter Klub Rodzica nie orga­ni­zuje regu­lar­nych spo­tkań, ale zapra­sza do śle­dze­nia infor­ma­cji o swo­ich akcjach na stro­nie naszej para­fii. Mile widziane są wszel­kie pomy­sły i pomoc w orga­ni­zo­wa­niu róż­nego rodzaju przed­się­wzięć.

Koordynatorem Klubu jest obec­nie Iwona Orawska, która chęt­nie udzieli bliż­szych infor­ma­cji drogą mailową:  iorawska@luteranie.pl

Następna strona »