Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

13. Kiermasz Adwentowy w najbliższą niedzielę!

kiermasz2016_sliderZapraszamy na 13. Kiermasz Adwentowy orga­ni­zo­wany tra­dy­cyj­nie w 1. Niedzielę Adwentu. Rozpoczęcie o godz. 11.30 w SALI KONFERENCYJNEJ na III pię­trze Kamienicy pod Aniołami (Centrum Ewangelickie, ul. Kazimierza Wielkiego 31-33, tuż obok naszego kościoła). Czytaj dalej

Mazurki w Niedzielę Palmową

DSC04021Poczęstunek świą­tecz­nymi wypie­kami w Niedzielę Palmową to coroczna tra­dy­cja zaini­cjo­wana  i orga­ni­zo­wana przez Klub Rodzica. W akcję włą­cza się wielu para­fian, dzięki czemu w nie­dzielę 20 marca stół został wyjąt­kowo bogato zasta­wiony. Tuż po głów­nym nabo­żeń­stwie wszy­scy uczest­nicy zostali zapro­szeni na spo­tka­nie i degu­sta­cję mazur­ków, ser­ni­ków, ciast cze­ko­la­do­wych bab i wielu innych. Widok wzbu­dzał nie­cier­pli­wość, szcze­gól­nie wśród dzieci, dla któ­rych ocze­ki­wa­nie na ofi­cjalne roz­po­czę­cie nie było łatwe.  Poczęstunek jed­nak wyna­gro­dził cze­ka­nie, a tempo, w jakim stół pusto­szał było naj­więk­szą rado­ścią i doce­nie­niem trudu wszyst­kich, któ­rzy przy­łą­czyli się do ini­cja­tywy. Atmosfera była świą­teczna, a tym któ­rzy przy­go­to­wali  spo­tka­nie i upie­kli cia­sta bar­dzo gorąco dzię­ku­jemy. Czytaj dalej

Mikołajkowo-jasełkowo – spotkanie gwiazdkowe dla dzieci

_IMG2452W 3. Niedzielę Adwentu naj­młodsi para­fia­nie oraz ich rodzice zebrali się w naszym kościele na tra­dy­cyj­nym spo­tka­niu gwiazd­ko­wym. Czytaj dalej

Rekordowy Kiermasz Adwentowy!

DSC02504Tegoroczne roz­po­czę­cie Adwentu było pod wie­loma wzglę­dami nie­zwy­kłe. Gwoździem pro­gramu był 12. Kiermasz Adwentowy, pod­czas któ­rego zebra­li­śmy rekor­dową kwotę 4626 zł. Pieniądze tra­fią do Domu Dziecka pro­wa­dzo­nego pod nazwą Całodobowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Tęcza” i „Opoka” w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra przy ulicy Wejherowskiej we Wrocławiu. Czytaj dalej

Jaja dla zuchwałych!

DSC07924W drugi dzień świąt wiel­ka­noc­nych zamiast lanego ponie­działku był ponie­dzia­łek sypany, a na tra­dy­cyjne poszu­ki­wa­nie cze­ko­la­do­wych jajek w Sulistrowiczkach u stóp Ślęży udali się tylko nie­liczni naj­od­waż­niejsi. Ale zacznijmy od początku…
Czytaj dalej

Czas radości, wesołości…

W okre­sie Bożego Narodzenia co roku śpie­wamy „Czas rado­ści, weso­ło­ści nastał światu temu…”, jed­nak, aby on nastał, trzeba się przy­go­to­wać. W naszej para­fii przy­go­to­wa­nia zaczy­nają się jesz­cze przed Adwentem. W domach pra­co­wite ręce szy­kują cho­in­kowe ozdoby, świą­teczne pude­łeczka, pier­niczki i inne sma­ko­łyki, sala para­fialna na jeden wie­czór zamie­nia się to w pra­cow­nię wień­ców adwen­to­wych, to w pako­wal­nię cia­ste­czek. Wszystko po to, aby w pierw­szą adwen­tową nie­dzielę odbył się świą­teczny kier­masz.

W tym roku było podob­nie. Już jesie­nią dzieci z pomocą rodzi­ców lub babć szy­ko­wały bożo­na­ro­dze­niowe kartki. Wszystkie mate­riały przy­go­to­wuje nie­za­wodna Magdalena Opanowicz. To wła­śnie ona poka­zuje pro­ste wzory, obja­śnia, w jakiej kolej­no­ści trzeba nakle­jać poszcze­gólne ele­menty, a przede wszyst­kim przy­nosi odpo­wied­nie narzę­dzia – dziur­ka­cze, które „dziur­kują” kwa­dra­ciki, cho­inki, gwiazdki i czego jesz­cze dusza zapra­gnie; kolo­rowe papiery i filce; nożyczki do wyci­na­nia ozdob­nych pasków, no i przy­go­to­wane kar­to­niki, które staną się świą­tecz­nymi kart­kami.

Drobne cia­steczka układa się na tale­rzy­kach i pakuje w celo­fan zwy­kle dwa dni przed kier­ma­szem. W tym roku był to istny deszcz obfi­to­ści. Na każ­dym tale­rzyku wylą­do­wał każdy rodzaj każ­dego cia­steczka. Tych słod­kich pakie­tów przy­go­to­wa­li­śmy ponad sześć­dzie­siąt! Okazało się, że nie tylko cie­płe bułeczki dobrze się sprze­dają, bo wszyst­kie znik­nęły nie­mal w mgnie­niu oka.

Równie szybko opu­sto­szały stoły z pier­ni­ko­wymi ludzi­kami i takąż chatką, z angiel­skim przy­sma­kiem „citron curd”, wisior­kami z różą Lutra, że o wień­cach adwen­to­wych nie wspo­mnę. Tych po pro­stu zabra­kło. Wniosek jeden – za rok wszyst­kie ręce na pokład! Czyli do ple­ce­nia wień­ców.

Ludzka inwen­cja, zdol­no­ści i pra­co­wi­tość zawsze zachwy­cają, nawet zaska­kują. Na co dzień zaj­mu­jemy się czymś innym niż ręko­dzieło. Zmobilizowani i zain­spi­ro­wani tema­tem poka­zu­jemy naszą wraż­li­wość na piękno, wyczu­cie smaku, koloru, zręcz­ność pal­ców i pomy­sło­wość. Zachwyceni kupo­wa­li­śmy już fil­cowe cudeńka na cho­inkę, świą­teczne obra­zeczki wyko­nane krzy­ży­ko­wym haftem, a w tym roku wieńce na drzwi lub ścianę, z wino­gro­no­wych pędów, ozdo­bione zabaw­nymi bał­wan­kami.

Koniecznie trzeba wspo­mnieć o naszej kawia­rence – zaopa­trzona w domowe cia­sta (pyszne!), z kawą Księdza Biskupa – przy­nio­sła chwilę wytchnie­nia i spo­koj­nych roz­mów.

Jak już wiemy cały, dochód zosta­nie prze­zna­czony na hospi­cjum dla dzieci z Ukrainy. To godny cel, dla­tego też nikt nie żało­wał gro­sza. Nawet bez nawo­ły­wa­nia do hoj­no­ści, któ­rym otwo­rzył kier­masz Ksiądz Biskup, też zebra­li­by­śmy dużo, bo ludzie nie tylko są zdolni arty­stycz­nie, ale też chcą się dzie­lić z innymi i innym poma­gać. (Joanna Korsan)

Kiermasz adwentowy dla dzieci z Lwowa

DSC05521Już po raz jede­na­sty zbie­ra­li­śmy środki na cel cha­ry­ta­tywny orga­ni­zu­jąc coroczny kier­masz adwen­towy. W tym dzieci ze szkółki nie­dziel­nej wraz z rodzi­cami za cel zbiórki wybrały hospi­cjum dla dzieci we Lwowie na Ukrainie. Udało się zgro­ma­dzić rekor­dowa kwotę – 4 570 zł. Serdecznie dzię­ku­jemy. Zapraszamy do obej­rze­nia zdjęć. Przeczytaj rela­cję Joanny Korsan.

 

 

Czytaj dalej

Do kiermaszu wszystko już gotowe. Zapraszamy!

DSC05375Po raz jede­na­sty dzieci ze szkółki nie­dziel­nej, rodzice i inni para­fia­nie przy­go­to­wali cha­ry­ta­tywny Kiermasz Adwentowy. Otwarcie jutro (30 listo­pada), tuż po nabo­żeń­stwie. W tym roku zbie­ramy na rzecz hospi­cjum dla dzieci we Lwowie. Za zebrane ofiary zostaną zaku­pione: ręcz­niki, pościel, pościel, środki apteczne pierw­szej pomocy, ele­menty wypra­wek szkol­nych dla dzieci (zeszyty, pisaki, ołówki, itp). Zobacz przy­go­to­wa­nia i  efekty.
Czytaj dalej

Wiosenne porządki w kościele

DSC02037W sobot­nie przed­po­łu­dnie 24 maja spo­tkała się kil­ku­na­sto­oso­bowa grupa ochot­ni­ków goto­wych poświę­cić tro­chę czasu i nie­mało sił na prze­pro­wa­dze­nie wio­sen­nych porząd­ków we wnę­trzu naszego kościoła. Akcja jest orga­ni­zo­wana co roku i za każ­dym razem sprzą­ta­jący nie są w sta­nie dotrzeć do każ­dego zaka­marka, by wyczy­ścić go tak, jak zapla­no­wali. Mimo spo­rej ilo­ści mio­teł, ście­rek, a nawet spe­cja­li­stycz­nych odku­rza­czy prze­my­sło­wych, nie było moż­li­wo­ści, by zro­bić wszystko. Czytaj dalej

Kiermasz Adwentowy już za nami

Dziś, w nie­dzielę 27 listo­pada, już po raz ósmy odbył się Kiermasz Adwentowy zor­ga­ni­zo­wany przez Klub Rodzica dzia­ła­jący w naszej para­fii. Zebrane środki zostaną prze­ka­zane na rzecz Fundacji Krystyny Ciołkosz „Za szybą” dzia­ła­jącą na rzecz dzieci auty­stycz­nych oraz na pracę z dziećmi w para­fii. Zobacz gale­rię zdjęć. Wkrótce rela­cja. Czytaj dalej

Następna strona »