Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Ogłoszenia parafialne – 23 kwietnia 2017 – 1. Niedziela po Wielkanocy

  1. Wszystkie zaję­cia tygo­dniowe odby­wać się będą o sta­łych porach.
  2. W ponie­dzia­łek o godz. 16.00 odbę­dzie się spo­tka­nie Seniorów, a o 18.30 spo­tka­nie Rady Parafialnej.
  3. W dal­szym ciągu zbie­ramy ofiary na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa.
  4. Za trzy tygo­dnie, 14 maja, nasze nabo­żeń­stwo odbę­dzie się o godz. 11.00 w kościele Marii Magdaleny przy ulicy Szewskiej. Nie będzie tego dnia nabo­żeń­stwa w naszym kościele. Jest to zwią­zane z obcho­dami Jubileuszu 500 lat Reformacji w naszym mie­ście.
  5. Terminy zapi­sów na wyjazd na Ewangelickie Dni Kościoła do Diecezji Cieszyńskiej został prze­dłu­żony do 15 maja.
  6. Za tydzień zapra­szamy na nabo­żeń­stwo o godz. 10.00.

Ogłoszenia parafialne – 16 kwietnia 2017 – Niedziela Wielkanocna

Czytaj dalej

Wielkanocne Słowo Parafialne w nowej odsłonie

Zapraszamy do lek­tury 101 numeru Słowa Parafialnego. Mamy nadzieję, że jego nowy, świeży wygląd spodoba się Państwu tak samo, jak nam.
W środku jak zwy­kle roz­wa­ża­nie biskupa Bogusza, rela­cje z para­fial­nych wyda­rzeń, poezja, kącik dla dzieci, wolon­ta­riat i infor­ma­tor para­fialny.
Całość w PDF do pobra­nia tutaj: Słowo para­fialne 101/IV/2017, a w wer­sji papie­ro­wej dostępne w kościele, kan­ce­la­rii para­fial­nej i księ­garni przy­ko­ściel­nej Punkt31.

Bilety na przejazd na Kirchentag

Parafia zaku­piła już bilet zbio­rowy dla osób wyjeż­dża­ją­cych na Kirchentag Polskim Busem. Wyjazd nastąpi w środę 24 maja o godz. 14.30 z Dworca Autobusowego we Wrocławiu, powrót w nie­dzielę 28 maja o godz. 18.50 z Centralnego Dworca Autobusowego (ZOB) w Berlinie. Opłatę za bilety w wyso­ko­ści 138,32 zł/os. należy uiścić w kan­ce­la­rii para­fial­nej do końca kwiet­nia.

fot. kirchentag.de

Ogłoszenia parafialne – 9 kwietnia 2017 – Niedziela Palmowa

Czytaj dalej

Wyjazd na Europejski Wolontariat Młodych ERASMUS+ do Niemiec

Zachęcamy do wyjazdu na roczny wolon­ta­riat EVS – (Europejski Wolontariat Młodych Erasmus+) do Niemiec od wrze­śnia 2017 do sierp­nia 2018 roku. Zgłoszenia przyj­mu­jemy do czerwca 2017 roku.

Strona nie­miecka zapew­nia: zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie i ubez­pie­cze­nie zdro­wotne oraz ok. 550 € mie­sięcz­nie kie­szon­ko­wego.

Wymagania: komu­ni­ka­tywna zna­jo­mość nie­miec­kiego, wiek 18-30 lat.

Szczegółowe infor­ma­cje można uzy­skać w kan­ce­la­rii u Maryny Los:
maryna.los@luteranie.pl, tel. 71 343 47 30 lub 537 445 541

Ogłoszenia parafialne – 2 kwietnia 2017 – 5. Niedziela Pasyjna (Judica)

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 26 marca 2017 – 4. Niedziela Pasyjna (Laetare)

Czytaj dalej

Spotkanie dla zainteresowanych nauką Kościoła ewangelickiego

Spotkania dla osób zain­te­re­so­wa­nych nauką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego odby­wają się w każdy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­siąca.

Najbliższe odbę­dzie się 3 kwiet­nia 2017 r. o godzi­nie 17:00 w sali para­fial­nej (z tyłu budynku kościoła) i będzie poświę­cone ​teo­lo­gii krzyża według Marcina Lutra.W trak­cie spo­tka­nia jest rów­nież prze­wi­dziany czas na dys­ku­sję oraz indy­wi­du­alną roz­mowę. Spotkania mają cha­rak­ter otwarty i nie­zo­bo­wią­zu­jący. Serdecznie zapra­szamy!

12 marca spotkanie dla wyjeżdżających na Kirchentag

12 marca po nabo­żeń­stwie zapra­szamy wyjeż­dża­ją­cych na Kirchentag na spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne w sali para­fial­nej. W cza­sie spo­tka­nia omó­wimy zagad­nie­nia doty­czące trans­portu do Berlina i inne ważne sprawy. Obecność wysoce wska­zana!

Następna strona »