Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Ogłoszenia parafialne – 16 kwietnia 2017 – Niedziela Wielkanocna

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 9 kwietnia 2017 – Niedziela Palmowa

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 2 kwietnia 2017 – 5. Niedziela Pasyjna (Judica)

Czytaj dalej

Ogłoszenia parafialne – 26 marca 2017 – 4. Niedziela Pasyjna (Laetare)

Czytaj dalej

Spotkanie dla zainteresowanych nauką Kościoła ewangelickiego

Spotkania dla osób zain­te­re­so­wa­nych nauką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego odby­wają się w każdy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­siąca.

Najbliższe odbę­dzie się 3 kwiet­nia 2017 r. o godzi­nie 17:00 w sali para­fial­nej (z tyłu budynku kościoła) i będzie poświę­cone ​teo­lo­gii krzyża według Marcina Lutra.W trak­cie spo­tka­nia jest rów­nież prze­wi­dziany czas na dys­ku­sję oraz indy­wi­du­alną roz­mowę. Spotkania mają cha­rak­ter otwarty i nie­zo­bo­wią­zu­jący. Serdecznie zapra­szamy!

12 marca spotkanie dla wyjeżdżających na Kirchentag

12 marca po nabo­żeń­stwie zapra­szamy wyjeż­dża­ją­cych na Kirchentag na spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne w sali para­fial­nej. W cza­sie spo­tka­nia omó­wimy zagad­nie­nia doty­czące trans­portu do Berlina i inne ważne sprawy. Obecność wysoce wska­zana!

Dzień Kobiet w Domu Seniora

Serdecznie zapra­szamy naszych Parafian na warsz­taty ręko­dzieła z oka­zji Dnia Kobiet.
Podczas spo­tka­nia każdy uczest­nik będzie mógł wyko­nać dla sie­bie wyjąt­kową biżu­te­rię z filcu. Przewidujemy także krótki pro­gram arty­styczny oraz słodki poczę­stu­nek z oka­zji Dnia Kobiet.
Spotykamy się w Domu Seniora przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31-33 w środę 8 marca o godzi­nie 10:00. Zapisy u Aliny Lorek, tel. 505 057 589 lub oso­bi­ście w Domu Seniora.

Zapraszamy na wycieczkę do Görlitz

GorlitzZapraszamy wszyst­kich chęt­nych na jed­no­dniową wycieczkę do Görlitz w Niemczech 2 kwiet­nia 2017 roku.  W pro­gra­mie wycieczki: * zwie­dza­nie Muzeum „Dom Barokowy” z repre­zen­ta­cyj­nymi poko­jami boga­tego kupca i urze­ka­ją­cymi wnę­trzami Biblioteki Górnołużyckiej; * uczest­nic­two w pre­zen­ta­cji słyn­nych Organów Słonecznych (Orgel Punkt 12) w kościele św. Piotra i Pawła, spa­cer po wnę­trzu repre­zen­ta­cyj­nego kościoła mia­sta; * moż­li­wość uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwie w języku pol­skim w kryp­cie kościoła miej­skiego; * moż­li­wość zwie­dze­nia Muzeum Śląskiego w „Pięknym Dworze”, rene­san­so­wym domu miesz­czań­skim; * zwie­dza­nie bro­waru Landskron z zej­ściem po 73 scho­dach do piwnicy-leżakowni i degu­sta­cją (pro­simy o zabra­nie cie­płej odzieży) /zamiennie w tym samym cza­sie moż­li­wość spa­ceru po Parku Zwierząt ZOO Görlitz (chęć pobytu w Parku Zwierząt pro­simy koniecz­nie zgło­sić przy wpi­sie na listę uczest­ni­ków) Czytaj dalej

Zgromadzenie parafialne – wybory proboszcza

W naj­bliż­szą nie­dzielę – 26 lutego 2017 r. – zapra­szamy po nabo­żeń­stwie do sali para­fial­nej na spra­woz­daw­cze doroczne zgro­ma­dze­nie para­fialne. W trak­cie spo­tka­nia zosta­nie przed­sta­wione spra­woz­da­nie finan­sowe oraz sta­ty­styczne za 2016 rok oraz mul­ti­me­dialna pre­zen­ta­cja przed­sta­wia­jąca dzia­łal­ność para­fii w ubie­głym roku. Podczas zgro­ma­dze­nia zostaną też prze­pro­wa­dzone wybory pro­bosz­cza para­fii.

Bożonarodzeniowe Słowo Parafialne

Zapraszamy do lek­tury świą­tecz­nego numeru Słowa Parafialnego.

Jak zwy­kle roz­po­czy­namy sło­wem biskupa Bogusza oraz wier­szami Leona Krzemienieckiego i Agnieszki Ściepuro. Czytaj dalej

Następna strona »