Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Wyjazd na Europejski Wolontariat Młodych ERASMUS+ do Niemiec

Zachęcamy do wyjazdu na roczny wolon­ta­riat EVS – (Europejski Wolontariat Młodych Erasmus+) do Niemiec od wrze­śnia 2017 do sierp­nia 2018 roku. Zgłoszenia przyj­mu­jemy do czerwca 2017 roku.

Strona nie­miecka zapew­nia: zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie i ubez­pie­cze­nie zdro­wotne oraz ok. 550 € mie­sięcz­nie kie­szon­ko­wego.

Wymagania: komu­ni­ka­tywna zna­jo­mość nie­miec­kiego, wiek 18-30 lat.

Szczegółowe infor­ma­cje można uzy­skać w kan­ce­la­rii u Maryny Los:
maryna.los@luteranie.pl, tel. 71 343 47 30 lub 537 445 541

Spotkanie pokoleń

dsc05399W pią­tek 28 paź­dzier­nika odbyło się pierw­sze w tym roku szkol­nym Spotkanie Pokoleń orga­ni­zo­wane w ramach reali­zo­wa­nego przez naszą para­fię pro­jektu Europejskiego Wolontariatu Młodych (EVS Erasmus+). Wzięły w nim udział dzieci z pro­wa­dzo­nego przez para­fię przed­szkola językowo-muzycznego „Wesołe Nutki” oraz senio­rzy z naszego domu dzien­nego pobytu seniora „Dom Pokoleń”. Czytaj dalej

Wspólne gotowanie

_IMG3518W czwar­tek 23 czerwca w sali para­fial­nej miało miej­sce nie­co­dzienne wyda­rze­nie. Tego dnia mło­dzież z dusz­pa­ster­stwa aka­de­mic­kiego Pronoja spo­tkała się z senio­rami, żeby wspól­nie… przy­go­to­wać posi­łek. Czytaj dalej