Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Wielkanocne Słowo Parafialne w nowej odsłonie

Zapraszamy do lek­tury 101 numeru Słowa Parafialnego. Mamy nadzieję, że jego nowy, świeży wygląd spodoba się Państwu tak samo, jak nam.
W środku jak zwy­kle roz­wa­ża­nie biskupa Bogusza, rela­cje z para­fial­nych wyda­rzeń, poezja, kącik dla dzieci, wolon­ta­riat i infor­ma­tor para­fialny.
Całość w PDF do pobra­nia tutaj: Słowo para­fialne 101/IV/2017, a w wer­sji papie­ro­wej dostępne w kościele, kan­ce­la­rii para­fial­nej i księ­garni przy­ko­ściel­nej Punkt31.

Bilety na przejazd na Kirchentag

Parafia zaku­piła już bilet zbio­rowy dla osób wyjeż­dża­ją­cych na Kirchentag Polskim Busem. Wyjazd nastąpi w środę 24 maja o godz. 14.30 z Dworca Autobusowego we Wrocławiu, powrót w nie­dzielę 28 maja o godz. 18.50 z Centralnego Dworca Autobusowego (ZOB) w Berlinie. Opłatę za bilety w wyso­ko­ści 138,32 zł/os. należy uiścić w kan­ce­la­rii para­fial­nej do końca kwiet­nia.

fot. kirchentag.de

Wyjazd na Europejski Wolontariat Młodych ERASMUS+ do Niemiec

Zachęcamy do wyjazdu na roczny wolon­ta­riat EVS – (Europejski Wolontariat Młodych Erasmus+) do Niemiec od wrze­śnia 2017 do sierp­nia 2018 roku. Zgłoszenia przyj­mu­jemy do czerwca 2017 roku.

Strona nie­miecka zapew­nia: zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie i ubez­pie­cze­nie zdro­wotne oraz ok. 550 € mie­sięcz­nie kie­szon­ko­wego.

Wymagania: komu­ni­ka­tywna zna­jo­mość nie­miec­kiego, wiek 18-30 lat.

Szczegółowe infor­ma­cje można uzy­skać w kan­ce­la­rii u Maryny Los:
maryna.los@luteranie.pl, tel. 71 343 47 30 lub 537 445 541

Kirchentag w drodze: MAGDEBURG

W trak­cie pobytu w Berlinie będzie można odwie­dzić 8 miast powią­za­nych z Lutrem: Magdeburg, Dessau-Rosslau, Halle/Eisleben, Lipsk, Erfurt i Jenę/Weimar. Każde z nich przy­go­to­wało spe­cjalny pro­gram. Identyfikator i bilet kir­chen­ta­gowy będą obo­wią­zy­wać rów­nież w tych mia­stach, ale doje­chać do nich trzeba na wła­sny koszt. Dzisiaj przed­sta­wiamy naj­cie­kaw­sze wyda­rze­nia w Magdeburgu. Czytaj dalej

Kirchentag w drodze: ERFURT

W trak­cie pobytu w Berlinie będzie można odwie­dzić 8 miast powią­za­nych z Lutrem: Magdeburg, Dessau-Rosslau, Halle/Eisleben, Lipsk, Erfurt i Jenę/Weimar. Każde z nich przy­go­to­wało spe­cjalny pro­gram. Identyfikator i bilet kir­chen­ta­gowy będą obo­wią­zy­wać rów­nież w tych mia­stach, ale doje­chać do nich trzeba na wła­sny koszt. Dzisiaj przed­sta­wiamy naj­cie­kaw­sze wyda­rze­nia w Erfurcie.
Czytaj dalej

Wycieczka do Görlitz

Słoneczna pogoda towa­rzy­szyła gru­pie 60 uczest­ni­ków eku­me­nicz­nej wycieczki do Görlitz, zor­ga­ni­zo­wa­nej w nie­dzielę 2 kwiet­nia 2017 r. Czytaj dalej

Spotkanie dla zainteresowanych nauką Kościoła ewangelickiego

Spotkania dla osób zain­te­re­so­wa­nych nauką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego odby­wają się w każdy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­siąca.

Najbliższe odbę­dzie się 3 kwiet­nia 2017 r. o godzi­nie 17:00 w sali para­fial­nej (z tyłu budynku kościoła) i będzie poświę­cone ​teo­lo­gii krzyża według Marcina Lutra.W trak­cie spo­tka­nia jest rów­nież prze­wi­dziany czas na dys­ku­sję oraz indy­wi­du­alną roz­mowę. Spotkania mają cha­rak­ter otwarty i nie­zo­bo­wią­zu­jący. Serdecznie zapra­szamy!

Wybrano proboszcza parafii

Ksiądz Marcin Orawski został wybrany na pro­bosz­cza wro­cław­skiej para­fii Opatrzności Bożej. Wybory odbyły się w nie­dzielę 26 lutego 2017 r. pod­czas sprawozdawczo-wyborczego Zgromadzenia Parafialnego. Spośród upraw­nio­nych w gło­so­wa­niu wzięło udział 88 osób i wszyst­kie oddały głosy za kan­dy­da­tem. Wybory pro­wa­dził zwierzch­nik die­ce­zji wro­cław­skiej bp Waldemar Pytel. Nowy pro­boszcz zastąpi na tym sta­no­wi­sku bp. Ryszarda Bogusza, który po ponad 40 latach służby odcho­dzi na eme­ry­turę. Czytaj dalej

Bal karnawałowy

Ponad trzy­dzie­ścioro czter­dzie­ścioro dzieci bawiło się na para­fial­nym balu kar­na­wa­ło­wym w sobotę 11 lutego. Muzykę i zabawy przy­go­to­wały ani­ma­torki z para­fial­nego przed­szkola „Wesołe Nutki”.  Gdy dzieci zaj­mo­wały naj­więk­szą salę, rodzice mogli usiąść w sali obok, gdzie została zor­ga­ni­zo­wana kawia­renka. Starsi mieli więc chwilę wytchnie­nia, a dla dzieci przez ponad dwie godziny nie było czasu na odpo­czy­nek. Mimo tego wiele z nich miało ochotę bawić się znacz­nie dłu­żej. Dziękujemy wszyst­kim uczest­ni­kom, któ­rzy stwo­rzyli miłą atmos­ferę  i tym, któ­rzy pomo­gli w orga­ni­za­cji zabawy. Zobacz foto­re­la­cję. Czytaj dalej

Bus reformacji już w Cieszynie

Z począt­kiem listo­pada 2016 roku refor­ma­cyjny bus wyru­szył z Genewy, aby odwie­dzić po dro­dze 67 miast w Europie zwią­za­nych z refor­ma­cją. 7 lutego bus przy­był do Cieszyna, a 11 maja będziemy go gościć przez 36 godzin na wro­cław­skim rynku. Wrocław i Cieszyn to dwa mia­sta w Polsce, noszące tytuł „Europejskiego Miasta Reformacji”. Czytaj dalej

Następna strona »