Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Zwiedzanie kościoła i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku 4 Wyznań

Kościół ewan­ge­licki Opatrzności Bożej
UWAGA! Zwiedzanie gru­powe kościoła jest moż­liwe tylko z prze­wod­ni­kiem para­fial­nym po uprzed­nim umó­wie­niu się. Kontakt e-mail kontakt@punkt31.pl tel. 601 583 480 – Daria Stolarska.

DZIELNICA WZAJEMNEGO SZACUNKU CZTERECH WYZNAŃ:

Grupy zor­ga­ni­zo­wane
Zwiedzanie Dzielnicy – spa­cer z prze­wod­ni­kiem obej­mu­jący obej­rze­nie kościo­łów i syna­gogi.
Kontakt: it@dzielnica4wyznan.info.pl, tel. 71 346 15 34, www.dzielnica4wyznan.info.pl

Spacer edu­ka­cyjny po Dzielnicyspa­cer z prze­wod­ni­kiem, wej­ście do każ­dego z kościo­łów i syna­gogi oraz spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lem danego wyzna­nia.
Kontakt: biuro@fundacja4wyznan.pl , tel. 501 472 808, www.fundacja4wyznan.pl

Zwiedzanie żydow­skiego Wrocławia – pro­gram: http://wroclaw.jewish.org.pl/guided-tours/.
Kontakt: cizwroclaw@gmail.com