Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Kirchentag w drodze: ERFURT

W trak­cie pobytu w Berlinie będzie można odwie­dzić 8 miast powią­za­nych z Lutrem: Magdeburg, Dessau-Rosslau, Halle/Eisleben, Lipsk, Erfurt i Jenę/Weimar. Każde z nich przy­go­to­wało spe­cjalny pro­gram. Identyfikator i bilet kir­chen­ta­gowy będą obo­wią­zy­wać rów­nież w tych mia­stach, ale doje­chać do nich trzeba na wła­sny koszt. Dzisiaj przed­sta­wiamy naj­cie­kaw­sze wyda­rze­nia w Erfurcie.

Dla ducha

1) Nabożeństwo eku­me­niczne
2) Godzina Biblijna
3) Nabożeństwa i krót­kie modli­twy
4) Centrum Duszpasterstwa w Kościele „Reglerkirche”:
25.05.17: wer­ni­saż od 14.40 do 16.00; miej­sce nr 296 na mapie mia­sta;
26.05.17: “Sklepik z roz­mo­wami“ 27.05.17, godz. 13.30-17.00, miej­sce nr 296 na mapie
5) Nabożeństwo wie­czorne

Tematy

1) Ewangelicy dzi­siaj
2) Rodzina i płeć
Piątek 26.05.17:
– kawiar­nia, lody, poczę­stu­nek, godz. 11.00-14.00, nr 264 na mapie mia­sta;
– kon­sul­ta­cje dla rodzin, godz. 11.00-20.00, nr 264 na mapie mia­sta
– pre­zen­ta­cja książki „Luter, o co cho­dzi?”, godz. 12.00-14.00, nr 212 na mapie mia­sta;
– film „Efraim i jagnię”, godz. 20.00-22.00, nr 264 na mapie mia­sta;
– śnia­da­nie z Biblią, godz. 9.00-10.00-nr 252 na mapie mia­sta;
– spa­cer ze świe­cami po sta­rej dziel­nicy żydow­skiej, godz. 20.00-21.00, nr 200 na mapie mia­sta;
– wystawa „Luter i juda­izm”, godz. 11.30-12.30, nr 252 na mapie mia­sta;
3) Duchowe cen­trum sió­str agu­stia­nek
4) Centrum żydow­skie i chrze­ści­jań­skie
5) Miejsce spo­tkań mło­dzieży
25.05.17:
– kon­cert roc­kowy, godz. 14.00-18.00 i 20.00-22.30, nr 212 na mapie mia­sta;
– dys­ko­teka, godz. 23.59-2.00, nr 284 na mapie mia­sta
26.05.17:
– gra „Mister L”- śla­dami Lutra, godz. 15.00-16.30, nr316 na mapie mia­sta
– nabo­żeń­stwo mło­dzie­żowe, godz. 20.00-21.30, nr 212 na mapie mia­sta
6) Miejsce spo­tkań dzieci i rodzin
26.05.17:
– spa­cer z dziećmi, godz. 11.30-13.00 lub 14.30-16.00, nr 206 na mapie mia­sta
– prze­chadzka dla dzieci z posta­ciami z Biblii, godz. 13.00-14.00, nr 304
– kon­cert dla rodziny, godz. 16.00-17.00 „Kornik wyru­sza w podróż”, nr 304
27.05.17:
– spa­cer z dziećmi, godz. 11.30-13.00, nr 206;
– prze­chadzka dla dzieci z posta­ciami z Biblii, godz. 13.00-14.00, nr 304
7) W dro­dze z Lutrem z Stotternheim do Erfurtu
26.05.17:
Busy do miej­sca spo­tkań piel­grzy­mów w Stotternheim, godz. 9.30-11.30, nr 324;
– piel­grzymka z Stotternheim do Erfurta: Biblia, muzyka, teatr, kuli­na­ria (razem z Katrin Göring-Eckardt) ;
8) Centrum misty­cy­zmu i ducho­wo­ści w klasz­to­rze domi­ni­ka­nów
9) Ekumeniczni od 500 lat
10) Warsztaty kir­chen­ta­gowe

Kultura

1) 500 kuli­nar­nych spe­cja­łów Turyngii dla Erfurtu
2) Erfurt prze­sta­wia. Uczta mię­dzy­na­ro­dowa
26.05.17 – wspólne spę­dza­nie czasu – roz­mowy, wymiana doświad­czeń, modli­twy, jedze­nie;
– przy­wi­ta­nie dzwo­nami, 26.05 o 21.30-22.00 i 28.05 o 14.00-16.00, nr 228
3) Przywitanie dzwo­nami na placu przy kate­drze
4) Koncerty, występy, czy­ta­nia

Turystyka

1) Wystawy, muzea i otwarte kościoły
2) Wycieczki
3) Zabytki

Świąteczny weekend w Wittenberdze

od 21.00 w sobotę 27.05.15 do 19.00 w nie­dzielę

Szczegółowy pro­gram w języku nie­miec­kim na stro­nie: https://r2017.org/index.php?id=176&erid=2

Komentuj

Powiedz nam, co myślisz...
Jeśli chcesz zamieścić swoje zdjęcie, stwórz swój gravatar!