Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Kirchentag w drodze: MAGDEBURG

W trak­cie pobytu w Berlinie będzie można odwie­dzić 8 miast powią­za­nych z Lutrem: Magdeburg, Dessau-Rosslau, Halle/Eisleben, Lipsk, Erfurt i Jenę/Weimar. Każde z nich przy­go­to­wało spe­cjalny pro­gram. Identyfikator i bilet kir­chen­ta­gowy będą obo­wią­zy­wać rów­nież w tych mia­stach, ale doje­chać do nich trzeba na wła­sny koszt. Dzisiaj przed­sta­wiamy naj­cie­kaw­sze wyda­rze­nia w Magdeburgu.

Dla ducha

1) Nabożeństwo eku­me­niczne 25.05.2017 godz. 17:30-19:30
2) Godzina Biblijna 26.05.2017-27.05.2017: Tekst-Ewangelia św. Łukasza 19, 1-10
3) Nabożeństwa i krót­kie modli­twy

Tematy

1) Dialog w nur­cie rzeki: wykłady z serii „Reformacja, rewo­lu­cja, trans­for­ma­cja” (eko­lo­gia, rzeka, trans­port wodny)
2) Centrum pokoju: podium, hap­pe­ning, warsz­taty
3) Miejsce spo­tka­nia „Port”: 27.05.2017, godz. 10:00-18:00
– warsz­taty fachu mary­nar­skiego dla doro­słych i dzieci – wią­za­nie lin, naprawa sieci – załoga żaglowca „Fridtjof Nansen” pokaże jak to zro­bić
– rejsy kutrami ZK 10 po por­cie i Łabie
– prze­jazd dre­zyną po 800m torach w por­cie
– żegluga w Magdeburgu: opo­wieść o histo­rii żeglugi w Magdeburgu ustami doświad­czo­nych żegla­rzy
– kon­certy
4) Miejsce spo­tkań dzieci i rodzin 26.05.17:
– od 10:00 do 11:30 pokazy cyr­kowe
Od 12:00:
– „Stwórz dzieło stuki”- pro­jek­to­wa­nie i wspólne two­rze­nie dzieła sztuki
– warsz­taty tańca
– warsz­taty par­kour
– warsz­taty jazdy na desko­rolce

5)Temat „Mężczyźni” 27.05.17, od 11:00 do 16:00 :
– wykład „Zmiana kie­runku” – dla tych, co wypa­dli z utar­tych szla­ków lub poszu­kują nowej drogi
– warsz­tat „Mężczyźni zapra­szają do stołu”
– wykład „Mężczyźnie nie czy­tają”
– wyjazd rowe­rowy z Magdeburga do Wittenbergi
6) Centrum media i cyfrowy świat, 26.05.2017, od 9:00 do 18:30 warsz­taty, dys­ku­sji, filmy
7) Centrum inter­netu i ducho­wo­ści:
25.05.17:
– jak przy­go­to­wać nabo­żeń­stwo Twitterowe?
– cyfrowa ściana modlitw – za pomocą Twittera umieść swoją prośbę lub podzię­ko­wa­nie na cyfro­wej ścia­nie modlitw w gotyc­kiej kaplicy
26.05.17:
– warsz­taty „W potocz­nym języku” – pisa­nie modlitw dla ludzi stro­nią­cych od kościoła. Kazanie jest roz­po­zna­wane natych­miast: spe­cjalny ton głosu, spe­cy­ficzne słowa. Ale czy ktoś nadal je rozu­mie? Chcemy prze­tłu­ma­czyć je na zwy­kły, potoczny język.
– warsz­taty arty­styczne „Zrób swój wła­sny krzyż”
– warsz­taty „Komunia online” – książka McLuhana „The medium is the mes­sage” mówi, że medium wpływa na prze­kaz. Co to ozna­cza dla nabo­żeń­stw trans­mi­to­wa­nych przez inter­net? Czy można uczest­ni­czyć w uwiel­bie­niu czy komu­nii przez sieć?
8) Warsztaty kir­chen­ta­gowe

Kultura

1) Święto spo­tka­nia:
25.05.17: 11:00-15:00:
– brzeg Łaby – Taniec, Śpiewy, Stoiska z infor­ma­cją, Nabożeństwo, Kuchnia
– żegluga mor­ska
– przed­sta­wie­nie „Anioł kul­tur”
-19:30-22:00: przy­wi­ta­nie wie­czorne „Mowy sto­łowe Lutra”, kon­cert Sarah Keiser-Band
2) Parada stat­ków: 26.05.17 godz. 20:00-21:00
3) Święto „EKMAGADI – Kulturalna noc let­nia” w parku zam­ko­wym: 27.05.11 godz. 17:00-1:00
3) Koncerty, występy, czy­ta­nia 26.05.17-26.05.17

Turystyka

1) Wystawy, muzea i otwarte kościoły
2) Wycieczki
3) Zabytki

Świąteczny weekend w Wittenberdze

od 21.00 w sobotę 27.05.15 do 19.00 w nie­dzielę

Szczegółowy pro­gram w języku nie­miec­kim na stro­nie: https://r2017.org/index.php?id=235&erid=6

Komentarze

2 komentarze do “Kirchentag w drodze: MAGDEBURG”
  1. Elzbieta napisał(a):

    pro­szę o infor­ma­cję o wyjeż­dzie Polskim Busem, daty, godziny, kwota do zapłaty
    do kiedy należy wpła­cić

Komentuj

Powiedz nam, co myślisz...
Jeśli chcesz zamieścić swoje zdjęcie, stwórz swój gravatar!