Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Nabór ofert na projekt

Parkowa_miniaturaOgłoszenie o naborze ofert na wykonanie zadania: „Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku konferencyjno-wypoczynkowego z funkcją hotelową ‘Stara Biblioteka’”Postępowanie w ramach: Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałania nr 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF
Schemat nr 3.3 A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
(umowa nr RPDS.03.03-02-02-0006/16)

Zamawiający: Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu Opatrzności Bożej, 50-071 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 29.

Ogłoszenie DOCX

Ogłoszenie PDF

Informacje dodatkowe:

Informacja dodatkowa do ogłoszenia o naborze ofert na wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku konferencyjno-wypoczynkowego z funkcją hotelową „Stara Biblioteka”.

Podstawą opracowania niniejszej informacji jest odpowiedź na liczne szczegółowe pytania potencjalnych oferentów nt. danych charakteryzujących przedmiot zamówienia.

 

  1. Czy plan miejscowy pozwala na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji?

Tak, ponieważ w obiekcie tym będzie realizowana funkcja z zakresu oświaty i nauki przez Branżową Szkołę I stopnia kształcącą pracowników obsługi hotelowej (warsztaty szkolne), prowadzoną przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra.

 

  1. Czy zamierzenie inwestycyjne ma być zrealizowane „pod klucz” na podstawie wytycznych zawartych w PFU?

Inwestycja ma być zrealizowana na podstawie wytycznych zawartych w PFU z wyłączeniem: umeblowania, oświetlenia niewbudowanego, urządzeń audiowizualnych, specjalistycznych urządzeń kuchennych oraz elementów wyposażenia wchodzącego w aranżację wnętrz typu zasłony, karnisze i inne drobne elementy dekoracyjne.

 

  1. Czy część hotelowa wraz z wyposażeniem wnętrz ma uwzględniać polskie wymogi kategoryzacyjne dla hoteli 4 gwiazdkowych zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie jednak z założeniem, że zastany metraż i zagospodarowanie terenu mogą uniemożliwić rzeczywiste uzyskanie 4 gwiazdek.

Projekt inwestycji winien uwzględnić możliwość osiągnięcia tych wymogów w przyszłości z zachowaniem etapów uzyskania tego standardu w przyszłości.

 

  1. Czy należy uwzględnić projekt i realizację technologii zaplecza kuchni hotelowej?

Zakres projektu należy ustalić przyjmując, że kuchnia będzie pracowała na półproduktach pozyskanych z „kuchni przemysłowych”. Projekt nie powinien zamykać możliwości rozszerzenia działania kuchni do pełnego zakresu w przyszłości (patrz punkt 3).

 

  1. Czy należy uwzględniać remont/ odtworzenie historycznego ogrodzenia od strony ul. Mickiewicza i ul. Parkowej oraz wymianę ogrodzenia od strony sąsiednich posesji?

Remont ogrodzenia wykonać w segmencie u zbiegu ulicy Mickiewicza i łącznika poprzez wykonanie ekologicznej osłony śmietnikowej i bramy wjazdowej na posesję dla obsługi.

 

  1. Czy projekt zagospodarowania terenu powinien uwzględniać projekt zieleni/ nasadzeń?

Projekt zagospodarowania terenu winien uwzględniać wyłącznie prace porządkowo-pielęgnacyjne w zakresie naprawy nawierzchni ścieżek i uzupełnienia trawników bez nasadzeń.

Brak możliwości dodawania komentarzy.