Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Często zadawane pytania


W jaki spo­sób zgło­sić Chrzest Święty

Chrzest Święty powi­nien być zgło­szony w kan­ce­la­rii para­fial­nej przy­naj­mniej trzy tygo­dnie przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem. Rodzice dziecka lub kate­chu­men oso­bi­ście zgła­szają się w kan­ce­la­rii para­fial­nej wraz z skró­co­nym odpi­sem aktu uro­dze­nia wyda­nym przez USC. Na jego pod­sta­wie dane dziecka lub kate­chu­mena wpi­sy­wane są do kar­to­teki para­fial­nej.

Jeśli rodzice dziecka należą do naszej para­fii nie są potrzebne dane rodzi­ców. Natomiast w przy­padku, gdy rodzice lub jeden z rodzi­ców jest spoza para­fii, powi­nien dostar­czyć pod­sta­wowe dane (imię, nazwi­sko, adres, zawód).

Rodzice chrzestni powinni być człon­kami Kościoła ewangelicko-augsburskiego lub człon­kami Kościoła, z któ­rym jeste­śmy we wspól­no­cie ołta­rza i ambony, (Kościół ewangelicko-reformowany, Kościół ewangelicko-metodystyczny). Dopuszcza się, aby jedno z rodzi­ców chrzest­nych było innego wyzna­nia chrze­ści­jań­skiego.

Rodzicami chrzest­nymi w Kosciele ewangelicko-augsburskim nie mogą być ludzie, któ­rzy z tego Kościoła wystą­pili, ludzie nie­wie­rzący, obo­jętni lub nie nale­żący do żad­nego Kościoła.

Przed aktem Chrztu Świętego duchowny para­fii prze­pro­wa­dza roz­mowę z rodzi­cami i rodzi­cami chrzest­nymi na temat istoty Chrztu Św., wiary, zobo­wią­zań i obo­wiąz­ków rodzi­ców i rodzi­ców chrzest­nych.

Dorośli kate­chu­meni przy­go­to­wy­wani są do Sakramentu Chrztu Świętego na pozio­mie peł­nego kursu nauki kon­fir­ma­cyj­nej. W tym przy­padku Chrzest Święty jest jed­no­cze­śnie dopro­wa­dze­niem do Sakramentu Ołtarza.

Chrztu Świętego z reguły udziela się pod­czas nabo­żeń­stwa bez­po­śred­nio po odczy­ta­niu Ewangelii.

Udzielanie sakra­mentu Chrztu Świętego nie wiąże się z żad­nymi opła­tami for­mal­nymi.

 

ZOBACZ TEŻ: NAJWAŻNIEJSZE ZASADY NAUKI  KOŚCIOŁA LUTERAŃSKIEGO

 

W jaki spo­sób wstą­pić do Kościoła lute­rań­skiego?

Osoby, które chcą wstą­pić do naszego Kościoła, a nie były ochrzczone, są przyj­mo­wane do Kościoła poprzez Chrzest Święty. Akt ten poprze­dzony okre­sem przy­go­to­waw­czym.

Osoby, które zostały ochrzczone w innych Kościołach chrze­ści­jań­skich, a chcia­łyby wstą­pić do Kościoła ewangelicko-augsburskiego, także są przyj­mo­wane po okre­sie przy­go­to­waw­czym. Wstąpienie odbywa się  przez akt kon­wer­sji, czyli uro­czy­ste wstą­pie­nie do Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Formalnym wymo­giem  jest dostar­cze­nie do para­fii odpis aktu Chrztu Świętego z macie­rzy­stej para­fii.

Świadkami kon­wer­sji powinny być co naj­mniej dwie osoby wyzna­nia ewangelicko-augsburskiego, które po doko­na­nym obrzę­dzie wraz z wstę­pu­ją­cym do Kościoła oraz duchow­nym pod­pi­sują odpo­wiedni pro­to­kół w Księdze Wstąpień para­fii. Podczas kon­wer­sji osoba pra­gnąca wstą­pić do Kościoła wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, a także przy­rzeka wier­ność Chrystusowi oraz  składa obiet­nicę uczest­ni­cze­nia w życiu Kościoła, poprzez udział w nabo­żeń­stwach i przy­stę­po­wa­nie do Sakramentu Komunii Świętej, a także dba­nie o dobro wspól­noty.

Osoby pla­nu­jące kon­wer­sję w pierw­szej kolej­no­ści zapra­szamy do uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwach, spo­tka­niach para­fial­nych i innych for­mach dzia­łal­no­ści para­fii, celem zapo­zna­nia się z nauką oraz  życiem Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Zachęcamy też do oso­bi­stego kon­taktu z duchow­nym, który chęt­nie odpo­wie na pyta­nia doty­czące Kościoła oraz do udziału w spo­tka­niach dla osób zain­te­re­so­wa­nych nauką Kościoła ewan­ge­lic­kiego, które odby­wają się w pierw­szy ponie­dzia­łek mie­siąca o godz. 17:00.

 

ZOBACZ TEŻ: NAJWAŻNIEJSZE ZASADY NAUKI  KOŚCIOŁA LUTERAŃSKIEGO

 

W jaki spo­sób zawrzeć ślub

Kościół ewangelicko-augsburski udziela ślu­bów mają­cych skutki cywilno-prawne (zwa­nych potocz­nie ślu­bami kon­kor­da­to­wymi). Aby zawrzeć ślub w Kościele ewangelicko-augsburskim należy udać się do USC w celu pobra­nia sto­sow­nych doku­men­tów stwier­dza­ją­cych brak oko­licz­no­ści wyłą­cza­ją­cych zawar­cie mał­żeń­stwa (trzy jed­no­brz­miące egzem­pla­rze). Zaświadczenie wyda­wane jest na pod­sta­wie aktu­al­nych Aktów Urodzenia, a jego waż­ność upływa po 3 mie­sią­cach, wobec czego należy je pobrać w USC nie wcze­śniej niż na 3 mie­siące przed ślu­bem (zale­camy by ważne były jesz­cze przez ok. 2 tygo­dnie po ślu­bie).

Otrzymane w USC doku­menty należy dostar­czyć do kan­ce­la­rii para­fial­nej. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych suge­ru­jemy, aby ter­min ślubu uzgod­nić z duchow­nym znacz­nie wcze­śniej. W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świad­ko­wie pod­pi­sują się na wszyst­kich trzech egzem­pla­rzach doku­mentu USC. Jeden z tych doku­men­tów otrzy­mują od razu w dniu ślubu, jeden egzem­plarz pozo­staje w para­fii, a jeden wraca do USC  (naj­póź­niej do 5 dni) i na jego pod­sta­wie urząd wydaje Odpis Aktu Ślubu.

Dokumenty kościelne, które należy zło­żyć w kan­ce­la­rii para­fial­nej to skró­cone odpisy aktów Chrztu Św. (nie­za­leż­nie od wyzna­nia).

Małżeństwo zostaje zawarte w obec­no­ści dwóch peł­no­let­nich świad­ków, któ­rzy przed zawar­ciem ślubu podają swoje pod­sta­wowe dane. Świadkowie nie muszą być wyzna­nia ewan­ge­lic­kiego.

Jeśli jedno z narze­czo­nych nie jest naszym para­fia­ni­nem, ale jest ewan­ge­li­kiem z innej para­fii to po ślu­bie jego macie­rzy­sta para­fia otrzy­muje Odpis Aktu Ślubu w celu nanie­sie­nia zmian w swo­ich agen­dach para­fial­nych.
Jeśli jeden z narze­czo­nych nie jest wyzna­nia ewan­ge­lic­kiego rów­nież po ślu­bie odsy­łany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macie­rzy­stej para­fii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest para­fia.

Zapowiedzi w para­fii odby­wają się w cza­sie nabo­żeń­stwa poprze­dza­ją­cego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza para­fii życzy sobie, aby i w jego/jej para­fii ogło­sić zapo­wie­dzi, należy to zgło­sić pod­czas spi­sy­wa­nia danych (para­fie poro­zu­mieją się mie­dzy sobą).

Zawarcie mał­żeń­stwa poprze­dzone jest kil­koma spo­tka­niami z duchow­nym, któ­rych celem jest pogłę­bia­nie zna­jo­mo­ści biblij­nej nauki o świę­to­ści i trwa­ło­ści mał­żeń­stwa i rodziny.

Wystrój kościoła, dodat­kowe kwiaty, itp. Para Młoda przy­go­to­wuje we wła­snym zakre­sie w poro­zu­mie­niu z duchow­nym.  W tym celu należy rów­nież skon­tak­to­wać  się z kościel­nym oraz z orga­ni­stą celem omó­wie­nia szcze­gó­łów prze­biegu uro­czy­sto­ści.

Formalna opłata za ślub wynosi 350 zł i powinna zostać uisz­czona w kan­ce­la­rii para­fial­nej, która wydaje sto­sowne pokwi­to­wa­nie.  

 

Małżeństwo osób roz­wie­dzio­nych

Kościół ewangelicko–augsburski w RP stoi na biblij­nym sta­no­wi­sku nie­ro­ze­rwal­no­ści mał­żeń­stwa. Tam jed­nak, gdzie mał­żeń­stwo ule­gło roz­pa­dowi i zostało roz­wie­dzione wyro­kiem Sądu, przyj­muje do wia­do­mo­ści ist­nie­jący stan rze­czy jako wynik ludz­kiego grze­chu i zatwar­dzia­ło­ści serc. Kościół nie prze­pro­wa­dza postę­po­wa­nia roz­wo­do­wego. Osoba roz­wie­dziona, pra­gnąca wstą­pić w nowy zwią­zek mał­żeń­ski, zobo­wią­zana jest uzy­skać dys­pensę Biskupa Kościoła ewangelicko–augsburskiego, który zaj­mie sta­no­wi­sko po zaopi­nio­wa­niu wnio­sku przez wła­ści­wego pro­bosz­cza.

Małżeństwo roz­wie­dzione, ponow­nie nawią­zu­jące poży­cie, po ponow­nym zawar­ciu mał­żeń­stwa (w Urzędzie Stanu Cywilnego) przy­stąpi do spo­wie­dzi i Komunii Świętej i zosta­nie włą­czone w przy­czynną modli­twę Kościoła. Jakiekolwiek powta­rza­nie ślubu kościel­nego czy bło­go­sła­wień­stwa Kościoła jest w tym przy­padku nie­do­pusz­czalne. Pojednanie tego mał­żeń­stwa jest bowiem wła­ści­wym powro­tem do ich uprzed­nio przed Bogiem zawar­tego związku.

 

Małżeństwa osób o róż­no­rod­nej przy­na­leż­no­ści wyzna­nio­wej, reli­gij­nej lub świa­to­po­glą­do­wej

Ewangelicy podej­mu­jący decy­zję życia w mał­żeń­stwie zróż­ni­co­wa­nym co do wyzna­nia lub świa­to­po­glądu zobo­wią­zani są nie tylko do zacho­wa­nia wier­no­ści Bogu i Kościołowi w oso­bi­stym życiu, ale też przy wszel­kim posza­no­wa­niu współ­mał­żonka, do nada­nia domowi ewan­ge­lic­kiego cha­rak­teru. Właściwym do zawie­ra­nia mał­żeń­stwa, w któ­rym tylko jedna ze stron jest ewan­ge­licka, jest kościół para­fii strony ewan­ge­lic­kiej i porzą­dek litur­giczny Kościoła ewangelicko–augsburskiego. Takie mał­żeń­stwo winno być zawie­rane wobec duchow­nego Kościoła ewangelicko–augsburskiego.

W przy­padku zawie­ra­nia mał­żeń­stwa przez ewan­ge­lika wyzna­nia augs­bur­skiego z ewan­ge­li­kiem wyzna­nia ewangelicko-reformowanego lub ewangelicko-metodystycznego asy­stu­ją­cym może być ade­kwat­nie duchowny Kościoła ewangelicko–reformowanego lub Kościoła ewangelicko–metodystycznego.

Jeśli poważne trud­no­ści nie pozwa­lają zacho­wać powyż­szych wymo­gów i strona ewan­ge­licka zamie­rza zawrzeć mał­żeń­stwo poza Kościołem ewangelicko–augsburskim, zobo­wią­zana jest uzy­skać dys­pensę wła­ści­wego Biskupa Diecezjalnego, który zaj­mie sta­no­wi­sko po kon­sul­ta­cji z wła­ści­wym pro­bosz­czem. Dyspensa ta nie jest zwol­nie­niem od wymo­gów zacho­wa­nia wier­no­ści Bogu i Kościołowi ewangelicko–augsburskiemu w oso­bi­stym życiu i przy wszel­kim posza­no­wa­niu eku­me­nicz­nym współ­mał­żonka, od nada­nia domowi ewan­ge­lic­kiego cha­rak­teru, a zwłasz­cza od wycho­wa­nia dzieci w Kościele Ewangelicko–Augsburskim. Członek innego Kościoła, który pra­gnie zawrzeć mał­żeń­stwo w Kościele ewangelicko–augsburskim zwraca się do swo­jego pro­bosz­cza z prośbą o moż­li­wość uzy­ska­nia dys­pensy jego Kościoła.

Zabrania się, przed lub po zawar­ciu mał­żeń­stwa w Kościele ewangelicko–augsburskim, sto­so­wać inne reli­gijne zawar­cie tegoż mał­żeń­stwa w celu wyra­że­nia lub odno­wie­nia zgody mał­żeń­skiej.

W przy­padku zawar­cia mał­żeń­stwa zróż­ni­co­wa­nego co do wyzna­nia lecz nie co do reli­gii, w Kościele ewangelicko–augsburskim dopusz­cza się obec­ność duchow­nego repre­zen­tu­ją­cego Kościół dru­giej strony. Analogicznie w przy­padku zawie­ra­nia mał­żeń­stwa zróż­ni­co­wa­nego co do wyzna­nia w innym Kościele chrze­ści­jań­skim dopusz­cza się obec­ność duchow­nego ewan­ge­lic­kiego.

 

ZOBACZ TEŻ: NAJWAŻNIEJSZE ZASADY NAUKI  KOŚCIOŁA LUTERAŃSKIEGO

 

Składka kościelna

W myśl prze­pi­sów prawa kościel­nego każdy czło­nek para­fii, który został kon­fir­mo­wany i ukoń­czył 18 lat, zobo­wią­zany jest do pła­ce­nia skła­dek para­fial­nych. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Rada Parafialna może zwol­nić od tego obo­wiązku poje­dyn­czych para­fian bądź też okre­ślone grupy spo­łeczne np. uczniów, stu­den­tów, bez­ro­bot­nych czy też rodziny prze­ży­wa­jące okre­sowe trud­no­ści finan­sowe.

Poprzez opła­ce­nie lub zwol­nie­nie ze składki za ubie­gły rok nabywa się czynne oraz bierne prawo wybor­cze.

Z wpła­ca­nych przez para­fian skła­dek kościel­nych finan­so­wana jest dzia­łal­ność sta­tu­towa para­fii, admi­ni­stro­wane są budynki para­fialne, wypła­cane są wyna­gro­dze­nia dla pra­cow­ni­ków para­fii, odpro­wa­dzana jest składka die­ce­zjalna oraz ogól­no­ko­ścielna.

Dla każ­dej para­fii ważne jest regu­larne opła­ca­nie skła­dek kościel­nych. Zachęcamy do cyklicz­nych wpłat, które można reali­zo­wać np. przez stałe, mie­sięczne zle­ce­nia ban­kowe, roz­kła­da­jąc roczną należ­ność na 12 mniej­szych kwot.

W tytule prze­lewu należy wpi­sać: ofiara na cele kultu reli­gij­nego. Pozwoli to na odli­cze­nie wpła­co­nej kwoty od podatku.
Numer rachunku ban­ko­wego: 27 1050 1575 1000 0023 1850 9458

 

ZOBACZ TEŻ: NAJWAŻNIEJSZE ZASADY NAUKI  KOŚCIOŁA LUTERAŃSKIEGO