Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

nauka kościoła luterańskiego


Podstawowe zasady wiary Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)

 

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedy­nego – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Naszą wiarę wyzna­jemy sło­wami Apostolskiego i Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary.

 

Wierzymy, że Słowo Boże zapi­sane w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu jest prawdą dla naszego życia. Nauka Kościoła została zawarta w Księgach Wyznaniowych (Symbolicznych), które dla ewangelików–luteran, są wier­nym wykła­dem Pisma Świętego, jedy­nego źró­dła wiary i nauki chrze­ści­jań­skiej w duchu lute­rań­skim.

 

Za normę naszego życia uwa­żamy przy­ka­za­nia zapi­sane w Dekalogu oraz naucza­nie moralne Jezusa Chrystusa. Kościół nasz nie posiada dok­tryny moral­nej (spo­łecz­nej nauki Kościoła), lecz upra­wia reflek­sje etyczną, która ma pomóc wier­nym w reali­za­cji przy­ka­za­nia miło­ści bliź­niego w codzien­nym życiu.

 

Cztery pryn­cy­pia lute­ra­ni­zmu to: sola scrip­tura (jedy­nie Pismo Święte), solus Christus (jedy­nie Chrystus), sola gra­tia (jedy­nie łaska), sola fide (jedy­nie wiara)

 

Naszym dniem świę­tym jest nie­dziela. W tym dniu spo­ty­kamy się w kościo­łach na nabo­żeń­stwach.

 

W Kościele ewan­ge­lic­kim są dwa sakra­menty: chrzest (nie­mow­ląt) oraz komu­nia święta (sakra­ment ołta­rza, eucha­ry­stia). Młodzież przy­stę­puje do komu­nii po raz pierw­szy w wieku 15 lat – w dniu kon­fir­ma­cji (potwier­dze­nia chrztu świę­tego i ślu­bo­wa­nia wier­no­ści Bogu).

 

W Kościele ewan­ge­lic­kim prak­ty­kuje się powszechną spo­wiedź wszyst­kich wier­nych, oso­bi­stą spo­wiedź – roz­mowę z księ­dzem dla tych, któ­rzy pra­gną szcze­gól­nej pocie­chy oraz codzienne wyzna­wa­nie swo­ich grze­chów w modli­twie przed Bogiem.

 

Wierzymy, że wie­rzący zostaje zba­wiony jedy­nie z łaski Bożej, nie­za­leż­nie od uczyn­ków. Zbawienia nie można zyskać przez zasługi. Bożą łaskę można przy­jąć jedy­nie wiarą , która jest zupeł­nym zaufa­niem Bogu. Dobre uczynki nie są zasłu­gami, lecz owo­cami żywej wiary. Chrześcijanin czyni dobrze nie po to, aby być zba­wio­nym, ale dla­tego, że jest zba­wiony.

 

Obchodzimy Święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Naszym naj­więk­szym świę­tem jest Wielki Piątek, pamiątka dnia, w któ­rym Jezus Chrystus zba­wił czło­wieka przez swoją śmierć na krzyżu.

 

Nie prak­ty­ku­jemy kultu świę­tych, obra­zów i reli­kwii. Nie uzna­jemy odpu­stów i czyśćca.

 

W naszym Kościele nie ma sakra­men­tal­nego podziału na ducho­wień­stwo i świec­kich. Księża są słu­gami Słowa Bożego, zwia­stują to Słowo w kaza­niu, udzie­lają sakra­men­tów, pro­wa­dzą pracę kate­che­tyczną i dusz­pa­ster­ską. Parafia jest zarzą­dzana wspól­nie przez radę para­fialną oraz pro­bosz­cza, który jest demo­kra­tycz­nie wybie­rany przez para­fian spo­śród ordy­no­wa­nych duchow­nych.

 

Opowiadamy się za roz­dzia­łem Kościoła i pań­stwa. Uważamy jed­nak, że wła­dzy pań­stwo­wej należy się sza­cu­nek i należy z nią współ­pra­co­wać dla wspól­nego dobra.

 

Najwyższą wła­dzą usta­wo­daw­czą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest Synod Kościoła, wybie­rany w spo­sób demo­kra­tyczny z grona wszyst­kich duchow­nych oraz świec­kich człon­ków para­fii. Synod wybiera biskupa Kościoła, który jest duchow­nym zwierzch­ni­kiem Kościoła.

 

W skład Kościoła wcho­dzi obec­nie sześć die­ce­zji: cie­szyń­ska, kato­wicka, mazur­ska, pomorsko-wielkopolska, war­szaw­ska i wro­cław­ska. W ramach die­ce­zji dzia­łają para­fie (zbory) – lokalne spo­łecz­no­ści wie­rzą­cych. Nasza para­fia należy do Diecezji Wrocławskiej.

DOWIEDZ  SIĘ WIĘCEJ