Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Rok 2014


Słowo Parafialne nr 92/ XII / 2014 – cały numer (pdf)

Okladka_oryg
Idźmy do Betlejem! – bp Ryszard Bogusz (pdf)

Ojciec pró­buje Syna – Piotr Lorek (pdf)

Boże naro­dze­nie – Boże broń – Rafał Ćwikowski (pdf)

Wydarzenia (pdf)

Poezja – Leon Krzemieniecki, Agnieszka Ściepuro (pdf)

Przeto ta post­illa – Joanna Korsan (pdf)

Odtwórzmy naszą histo­rię – Daria Stolarska (pdf)

Zegar z wro­cław­skiego ratu­sza – Anna Oryńska (pdf)

Ile muszli na brzegu – Łukasz Cieślak (pdf)

Kilka słów o wycho­wa­niu – Joanna Korsan (pdf)

Kącik dla dzieci i humor (pdf)

Informator – jubi­le­usze, wspo­mnie­nia (pdf)

Kalendarz litur­giczny (pdf)

Słowo Parafialne nr 91 / X / 2014 – cały numer (pdf)

Okładka SP 91 X 2014

Za wszystko dzię­kuj­cie – bp Ryszard Bogusz (pdf)

Jezusowy Krzyż – Piotr Lorek (pdf)

Wydarzenia (pdf)

Per pedes przez lata – Joanna Korsan (pdf)

Nie dajmy się zwa­rio­wać – Łukasz Cieślak (pdf)

Kącik dla dzieci i humor (pdf)

Informator – jubi­le­usze, wspo­mnie­nia, uro­czy­sto­ści (pdf)

Kalendarz litur­giczny (pdf)

Słowo Parafialne nr 90 / VI / 2014  – cały numer (pdf)

SP 2-2014_okladka_oryg.

Wakacyjne przy­jem­no­ści – bp Ryszard Bogusz (pdf)

Modlitwa a roz­wój oso­bi­sty – Piotr Lorek, poezja – Leon Krzemieniecki (pdf)

Między Rosją a Ukrainą – roz­mowa z miesz­kanką Charkowa (pdf)

Wydarzenia (pdf)

Ksiądz Gerstenstein – w 50. rocz­nicę śmierci – Marcin Orawski (pdf)

Dlaczego pro­te­stanci nie piel­grzy­mują – Łukasz Cieślak (pdf)

Kondycja ciała chrze­ści­jań­skim obo­wiąz­kiem – Rafał Ćwikowski

Posprzątać świat – Izabela Szubert, Wspomnienie – Agnieszka Ściepuro (pdf)

Kącik dla dzieci (pdf)

Znalezione w sieci – humor (pdf)

Informator: jubi­le­usze, wspo­mnie­nia, uro­czy­sto­ści (pdf)

Kalendarz litur­giczny (pdf)

Słowo Parafialne nr 89 / IV / 2014  – cały numer (pdf)

Okladka_oryg

Jeśli nie został wzbu­dzony – bp Ryszard Bogusz (pdf)

Miłość – Izabela Szubert, Emaus – Leon Krzemieniecki (pdf)

Dorosły chrze­ści­ja­nin – Piotr Lorek (pdf)

Czy dzi­siaj ukrzy­żo­wa­li­by­śmy – Rafał Ćwikowski (pdf)

Ojcze, odpuść im – Henryk Dominik (pdf)

Wydarzenia (pdf)

Nasze dwie kamie­nice – Joanna Korsan (pdf)

Burza w szklance wody – Łukasz Cieślak (pdf)

Kącik dla dzieci (pdf)

Znalezione w sieci – humor (pdf)

Informator: jubi­le­usze, wspo­mnie­nia, uro­czy­sto­ści (pdf)

Kalendarz litur­giczny (pdf)