Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Szkółki Niedzielne


Szkółki Niedzielne, to rodzaj nabo­żeń­stwa dla dzieci odby­wa­ją­cego się w tym samym cza­sie, co nie­dzielne nabo­żeń­stwo główne o godz. 10.00. Celem jest zapew­nie­nie­nie dzie­ciom opieki oraz umoż­li­wie­nie rodzi­com uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwie. Podczas Szkółki Niedzielnej dzieci uczą się histo­rii biblij­nych, pio­se­nek, uczest­ni­czą w zaję­ciach pla­stycz­nych, zaba­wach itp.

[nggal­lery id=15]