Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Wybrano proboszcza parafii

Ksiądz Marcin Orawski został wybrany na pro­bosz­cza wro­cław­skiej para­fii Opatrzności Bożej. Wybory odbyły się w nie­dzielę 26 lutego 2017 r. pod­czas sprawozdawczo-wyborczego Zgromadzenia Parafialnego. Spośród upraw­nio­nych w gło­so­wa­niu wzięło udział 88 osób i wszyst­kie oddały głosy za kan­dy­da­tem. Wybory pro­wa­dził zwierzch­nik die­ce­zji wro­cław­skiej bp Waldemar Pytel. Nowy pro­boszcz zastąpi na tym sta­no­wi­sku bp. Ryszarda Bogusza, który po ponad 40 latach służby odcho­dzi na eme­ry­turę.

Ksiądz Orawski ma 46 lat, pocho­dzi ze Śląska Cieszyńskiego, z rodziny od poko­leń zwią­za­nej z Kościołem ewan­ge­lic­kim. Jest absol­wen­tem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukoń­czył w 1996 roku, bro­niąc pracy magi­ster­skiej pt. „Fenomenologia Świętości w uję­ciu Rudolfa Otto”. Następnie został skie­ro­wany na prak­tykę kościelną do para­fii w Skoczowie, a po niej w Bielsku Białej. Z dniem ordy­na­cji na duchow­nego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – 1 lutego 1998 roku – otrzy­mał dele­ga­cję do służby wika­riac­kiej w para­fii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, gdzie w 2003 roku wybrano go na sta­no­wi­sko dru­giego pro­bosz­cza.

Oprócz służby w para­fii, od początku aktyw­nie uczest­ni­czył w dzia­ła­niach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, współ­or­ga­ni­zo­wał liczne spo­tka­nia, nabo­żeń­stwa i modli­twy eku­me­niczne. Był jed­nym z redak­to­rów Przewodnika po Dzielnicy Czterech Świątyń.

Od roku 2000 pełni funk­cję dusz­pa­ste­rza wię­zien­nego Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 2010 roku z rąk mini­stra spra­wie­dli­wo­ści otrzy­mał brą­zowy medal za zasługi w pracy peni­ten­cjar­nej.

W 2009 roku został powo­łany na członka komi­sji Systemu Internetowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która jest odpo­wie­dzialna za wize­ru­nek Kościoła w sieci. W roku 2011 został powo­łany na sta­no­wi­sko redak­tora naczel­nego maga­zynu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego „Wiara i Mundur”. Od 2014 roku jest dele­ga­tem do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz wice­prze­wod­ni­czą­cym syno­dal­nej komi­sji ds. pasto­ral­nych. W 2015 roku kon­fe­ren­cja duchow­nych Diecezji Wrocławskiej przy­dzie­liła mu funk­cję Diecezjalnego Wizytatora Lekcji Religii. W czerwcu ubie­głego roku Ogólnopolska Konferencja Duchownych wybrała go na dele­gata do kolej­nej kaden­cji Synodu Kościoła.

Ksiądz Marcin Orawski jest żonaty i ma dwie córki.

JS

 

Komentuj

Powiedz nam, co myślisz...
Jeśli chcesz zamieścić swoje zdjęcie, stwórz swój gravatar!