Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Godziny Biblijne


Spotkania odby­wają się w każdy czwar­tek o godz. 17.00
w sali para­fial­nej przy ul. Kazimierza Wielkiego 29

Rok 2017

4 majaMiędzy wiarą a reli­gią – pro­blem współ­cze­snego chrze­ści­jań­stwa – Henryk Dominik

27 kwiet­nia – Apostoł Paweł – „naj­mniej­szy z apo­sto­łów”   Marcin Orawski

W okre­sie pasyj­nym godziny biblijne sie nie odby­wają. Zapraszamy po świę­tach wiel­ka­noc­nych 27 kwiet­nia

23 lutego – Dlaczego reguła „tylko wiara”stała się pod­sta­wo­wym fun­da­men­tem Reformacji – Henryk Dominik

16 lutego – Luterańskie uję­cie Sakramentu Ołtarza – współ­cze­sne prak­ty­ko­wa­nie – Marcin Orawski

9 lutego – Czym dla nas jest „Słowo” – Henryk Dominik

2 lutego – Drugie przy­ka­za­nie, złoty cie­lec i pokuta  – Marcin Orawski

26 stycz­nia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – zapra­szamy na nabo­żeń­stwa 22-29 stycz­nia.
(26.01 nabo­żeń­stwo w kościele chrze­ści­jan bap­ty­stów przy ul. Kłodnickiej we Wrocławiu, godzina. 18.00)

19 stycz­nia – Co ozna­cza refor­ma­cyjne hasło „Tylko Chrystus”? – Henryk Dominik

12 stycz­nia – „Noe- odwaga podej­mo­wa­nia decy­zji”  – Marcin Orawski

Rok 2016

24 listo­pada – „Módl się i pra­cuj” czy „Módl się przez pracę” cz. 2  – Marcin Orawski

17 listo­pada – Reformacja nad Odrą  – Henryk Dominik

10 listo­pada – „Módl się i pra­cuj” czy „Módl się przez pracę” cz. 1  – Marcin Orawski

3 listo­pada – 500 lat Reformacji – „Złączeni w nadziei” – inau­gu­racja  – Marcin Orawski

27 paź­dzier­nika – Zapraszamy do udziału w VII Dniach Reformacji

20 paź­dzier­nika – Polska cza­sów Reformacji cz. 2  – Henryk Dominik

13 paź­dzier­nika  Polska cza­sów Reformacji cz. 1  – Henryk Dominik

6 paź­dzier­nika – Spór spo­łeczny – czy się anga­żo­wać? – Marcin Orawski

29 wrze­śnia – Europa cza­sów Reformacji  – Henryk Dominik

22 września – Filipianie – uko­chany zbór Pawła – Marcin Orawski

15 wrze­śnia – Przedreformacyjna Europa – Henryk Dominik

8 wrze­śnia – Pilot myśliwca, Dobry Pasterz i Dobra Nowina – Marcin Orawski

W cza­sie waka­cji godziny biblijne nie odby­wają się. Zapraszamy we wrze­śniu – 08.09.

23 czerwca – Łaska w rozu­mie­niu Starego i Nowego Testamentu, jako gwa­ran­cja pokoju w życiu czło­wieka – Henryk Domi­nik

16 czerwca – Apostoł Paweł – od nacjo­na­li­sty do apo­stoła naro­dów – Marcin Orawski

9 czerwca – Biblijne poję­cia gniewu Bożego i sądu Bożego – Henryk Dominik

2 czerwca – Miłość moc­niej­sza niż nie­na­wiść – Marcin Orawski

26 maja – Święto Bożego Ciała godzina biblijna nie odbę­dzie się.

19 maja – uczest­ni­ków godzin biblij­nych zapra­szamy do sali para­fial­nej przy ul. Kazimierza Wielkiego 20, gdzie o godzi­nie 19.00 odbę­dzie się spo­tka­nie z auto­rem książki „Jan Amos Komensky” ks. Manfredem Richterem. Spotka­nie odbywa się w ramach VI Festiwalu Kultury Protestanckiej. Wstęp wolny! Zapraszamy!

12 maja – Królestwo Boże w Starym i Nowym Testamencie – Henryk Dominik

5 maja – Wniebowstąpienie Pańskie – zapra­szamy na nabo­żeń­stwo o godz. 17.00 do kościoła Opatrzności Bożej

28 kwiet­nia – Ananiasz i Safira – dra­mat chrze­ści­jań­skiego mał­żen­stwa – Marcin Orawski

21 kwiet­nia – Pojęcie pie­kła w Starym i nowym Testamencie – Henryk Dominik

14 kwiet­nia – Pedagogia apo­stoła Pawła – Marcin Orawski

7 kwiet­nia – Ordynacja kobiet – jest czy jej nie ma? – Marcin Orawski

10 lutego (środa) Dzień pokuty i modli­twy (Środa Popielcowa) – nabo­żeń­stwo o godzi­nie 17.00

4 lutego – Chrystus wywyż­szony – Chrystus poni­żony  – Marcin Orawski

28 stycz­nia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

21 stycz­nia – Istota Kościoła chrze­ści­jań­skiego  – Henryk Dominik

14 stycz­nia – Biblia jest Słowem Bożym czy w Biblii  jest Słowo Boże?  – Marcin Orawski

Rok 2015

26 listo­pada – Modlitwa – potrzeba serca czy obo­wią­zek?  – Henryk Dominik

19 listo­pada – To, co budzi lęk i fascy­na­cję  – Marcin Orawski

12 listo­pada – Priorytety w życiu chrze­ści­jań­skim  – Henryk Dominik

5 listo­pada – Reformacja „sen­ty­men­tal­nie”  – Marcin Orawski

29 paź­dzier­nika – Reformacja we Wrocławiu – Henryk Dominik

22 paź­dzier­nika – Przebaczenie czę­sto boli – Marcin Orawski

15 paź­dzier­nika – „Niesprawiedliwa” łaska cz. 2 – Marcin Orawski

8 paź­dzier­nika – „Niesprawiedliwa” łaska cz. 1 – Marcin Orawski

1 paź­dzier­nika – Biblijne poję­cie miło­ści – Henryk Dominik

24 wrze­śnia – Co to zna­czy, że żyje we mnie Chrystus? – Henryk Dominik

17 wrze­śnia – „Oko za oko” – zasada odwetu czy miło­sier­dzia? – Marcin Orawski

10 wrze­śnia – Nie zamar­twiać się o przy­szłość (Mt 6) – Marcin Orawski

W okre­sie waka­cyj­nym godziny biblijne nie odby­wają się, zapra­szamy ponow­nie we wrze­śniu.

25 czerwca – O kul­tu­rze i przy­ro­dzie Laponii (pre­zen­ta­cja) – Henryk Dominik

18 czerwca – Dawid i Batszeba – namiętny romans biblijny – Marcin Orawski

11 czerwca – Grzech jako chy­bie­nie celu – Marcin Orawski

4 czerwca – Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa – godzina biblijna nie odbę­dzie się

28 maja – Jan Hus – film histo­ryczny

21 maja – Wiara, jej źró­dła i zmiany zna­cze­nia tego słowa w histo­rii – Henryk Dominik

14 maja – Wniebowstąpienie Pańskie – zapra­szamy na nabo­żeń­stwo do kościoła, godz. 17.00

7 maja – Któż jest matką moją? (Mk 3,33). Jezus i jego naj­bliżsi – Marcin Orawski

30 kwiet­nia – Religia, Kościół, Chrystus – Henryk Dominik

23 kwiet­nia  Kościół ewan­ge­licki o mał­żeń­stwie i rodzi­nie Marcin Orawski

16 kwiet­nia – Czy ewan­ge­licka ducho­wość ma pro­blem z Wielkanocą? – Marcin Orawski

W cza­sie pasyj­nym godziny biblijne nie i odby­wają się. Zapraszamy na nabo­żeń­stwa tygo­dniowe.

12 lutego – O ewan­ge­lic­kim poszcze­niu – Marcin Orawski

5 lutego – Kana Galilejska – wesele Jezusa? – Marcin Orawski

28 stycz­nia – Prawda w zna­cze­niu biblij­nym i dzi­siej­szym – Henryk Dominik

21 stycz­nia – Nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

15 stycz­nia – Nie oce­niaj po pozo­rach. Dlaczego Jezus jadał z grzesz­ni­kami? – Marcin Orawski

Rok 2014

27 listo­pada – Śmierć w uję­ciu ludz­kim i biblij­nym – Henryk Dominik

20 listo­pada – Moc w sła­bo­ści – Marcin Orawski

13 listo­pada – Modlitwa „Ojcze nasz” ina­czej – Piotr Lorek

6 listo­pada – Błogosławieni, któ­rzy cier­pią prze­śla­do­wa­nie z powodu spra­wie­dli­wo­ści – Henryk Dominik

30 paź­dzier­nika – Kierunki roz­woju Kościoła – Marcin Orawski

23 paź­dzier­nika – Błogosławieni pokój czy­niący  Henryk Dominik

16 paź­dzier­nika – Zasada 80/20 a poczu­cie bez­pie­czeń­stwa – Marcin Orawski

9 paź­dzier­nika – Błogosławieni czy­stego serca, albo­wiem oni Boga oglą­dać będą  Henryk Dominik

2 paź­dzier­nika – O bogac­twie i chrze­ści­jań­skim sumie­niu – Marcin Orawski

25 wrze­śnia  – Błogosławieni, któ­rzy łakną i pra­gną spra­wie­dli­wo­ści, albo­wiem oni będą nasy­ceni – Henryk Dominik

18 wrze­śnia – Zobaczyć nie zawsze ozna­cza uwie­rzyć – Marcin Orawski

11 wrze­śnia – Błogosławieni, któ­rzy łakną i pra­gną spra­wie­dli­wo­ści – Henryk Dominik

4 wrze­śnia – O życio­wych prio­ry­te­tach – Marcin Orawski

PRZERWA WAKACYJNA

26 czerwca – Błogosławieni cisi – Henryk Dominik

19 czerwca – GODZINA BIBLIJNA NIE ODBĘDZIE SIĘ

12 czerwca – Nie ma spra­wie­dli­wo­ści na świe­cie? – Marcin Orawski

5 czerwca – Błogosławieniu, któ­rzy się smucą – Henryk Dominik

29 maja – Wniebowstąpienie Pańskie – nabo­żeń­stwo, godz. 17.00

21 maja – Modlitwa a zasada wza­jem­no­ści – Marcin Orawski

14 maja – Błogosławieniu ubo­dzy w duchu – Henryk Dominik

7 maja – Duchowość Wielkiego Piątku – Marcin Orawski

27 lutego – Doskonalenie doj­rza­ło­ści ducho­wej – Henryk Dominik

20 lutego – Kościół w cza­sach „dobro­bytu” cz. 2  – Marcin Orawski

13 lutego – O reli­gij­no­ści w Polsce  – Henryk Dominik

6 lutego – Kościół w cza­sach „dobro­bytu” cz. 1  – Marcin Orawski

30 stycz­nia – „Zmiłuję się, nad kim się zmi­łuję” (Rz 9,15). Czy Bóg wybrał zba­wio­nych i potę­pio­nych?  – Marcin Orawski

23 stycz­nia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

16 stycz­nia – Owoce Ducha Świętego, jako rezul­tat rela­cji Boga z czło­wie­kiem  – Henryk Dominik

9 stycz­nia – Moralność jako owoc wiary  – Marcin Orawski

Rok 2013

28 listo­pada – W Boże Narodzenie trzeba patrzeć na Golgotę  – Marcin Orawski

21 listo­pada – Dlaczego reguła „Tylko wiara” (Sola fide), stała się pod­sta­wową zasadą Reformacji? –  Henryk Dominik

14 listo­pada – Samodzielność przed obli­czem Boga – Marcin Orawski

7 listo­pada – Dlaczego reguła „Tylko łaska” (Sola gra­tia), stała się pod­sta­wową zasadą Reformacji? – Henryk Dominik

31 paź­dzier­nika – Pamiątka Reformacji – nabo­żeń­stwo

24 paź­dzier­nika – Atomizacja życia. Czy jesz­cze nas coś łączy? – Marcin Orawski

17 paź­dzier­nika – Dlaczego reguła „Tylko Chrystus” (Solus Christus), stała się pod­sta­wową zasadą Reformacji? – Henryk Dominik

10 paź­dzier­nika – Pokuta w spo­wie­dzi – spo­wiedź w poku­cie – Marcin Orawski

3 paź­dzier­nika – Dlaczego reguła „Tylko Pismo” (Sola Scriptra), stała się pod­sta­wową zasadą Reformacji? – Henryk Dominik

26 wrze­śnia – Oświadczenia w spra­wie… – nie­bez­pie­czeń­stwo czy koniecz­ność dla współ­cze­snego Kościoła – Marcin Orawski

19 wrze­śnia – …………………………………………. – Henryk Dominik

12 wrze­śnia – Potrzebujemy Boga czy reli­gii? – Marcin Orawski

27 czerwca – „Miłujcie nie­przy­ja­ciół”. O tzw. „mowie nie­na­wi­sci”  –  Marcin Orawski

20 czerwca – W jakiego Boga wie­rzymy  –  Henryk Dominik

13 czerwca – Człowiek wie­rzący wobec zwie­rząt na kar­tach Biblii i w wiel­kich reli­giach świata  –  Rafał Ćwikowski

6 czerwca – Kościół – pomię­dzy tra­dy­cją a wyzwa­niami współ­cze­sno­ści  –  Marcin Orawski

30 maja – GODZINA BIBLIJNA NIE ODBĘDZIE SIĘ

23 maja – Jezus u Marii i Marty (Łk 10,38-42) –  ks. Jan Krzywoń

16 maja – Duchowe aspekty kon­fir­ma­cji –  Marcin Orawski

9 maja – ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PANSKIEGO

2 maja – Nieznani Reformatorzy Południowej Europy –  Henryk Dominik

25 kwiet­nia – Lepiej, by jeden czło­wiek zgi­nął niż wielu” – dyle­mat Kajfasza –  Marcin Orawski

18 kwiet­nia – Kościół i jego urząd w uję­ciu Jana Husa oraz Marcina Lutra –  Rafał Ćwikowski

11 kwiet­nia – Pojęcie „dziecka Bożego’ w uję­ciu Starego i Nowego Testamentu –  Henryk Dominik

7 lutego – Zwyczaje Kościoła ewan­ge­lic­kiego w XVI i XVII w. na pod­sta­wie uchwał syno­dal­nych –  Henryk Dominik

31 stycz­nia – Kościół grzesz­ni­ków czy świę­tych? –  Marcin Orawski

17 stycz­nia – John Knox – refor­ma­tor Szkocji –  Henryk Dominik

10 stycz­nia – Jezus – bun­tow­nik z Nazaretu –  Marcin Orawski

Rok 2012

22 listo­pada – Między wiarą i reli­gią –  Henryk Dominik

15 listo­pada – Co wie­dza umarli, cz. 2 –  Marcin Orawski

8 listo­pada – Słowo fun­da­men­tem Kościoła –  Henryk Dominik

1 listo­pada – Godzina biblijna nie odbę­dzie się

15 paź­dzier­nika – Co wie­dzą umarli? –  Marcin Orawski

18 paź­dzier­nika – Ofiara w uję­ciu Starego i Nowego Testamentu –  Henryk Dominik

11 paź­dzier­nika – Braterski dra­mat – Kain i Abel, cz. 2 –  Marcin Orawski

4 paź­dzier­nika – Braterski dra­mat – Kain i Abel, cz. 1   Marcin Orawski

27 wrze­śnia – Sprawiedliwość w uję­ciu Starego Testamentu i w świe­tle Ewangelii –  Henryk Dominik

20 wrze­śnia – Na trud­nych pogra­ni­czach etyki –  Rafał Ćwikowski

13 wrze­śnia – Zakon Prawa i zakon Ducha –  Henryk Dominik

6 wrze­śnia – Wszystko mi wolno. Biblijne reflek­sje na temat wol­no­ści –  Marcin Orawski

Zapraszamy na Godziny Biblijne w nowym roku szkol­nym. Już od 6 wrze­śnia.

28 czerwca – Łaska w Biblii i łaska w teo­lo­gii Dietricha Bonhoeffera cz. 2 –  Henryk Dominik

21 czerwca – Łaska w Biblii i łaska w teo­lo­gii Dietricha Bonhoeffera –  Henryk Dominik

14 czerwca – Biblijna idea zba­wie­nia –  Marcin Orawski

7 czerwca – Święto Bożego Ciała –  Henryk Dominik

31 maja – Kościół Chrystusa czy Chrystus Kościoła? Część 2. –  Henryk Dominik

24 maja – Dzieje Biblii –  Małgorzata Platajs

16 maja – Zesłanie Ducha Świętego –  nabo­żeń­stwo w kościele Opatrzności Bożej

10 maja – Kościół Chrystusa czy Chrystus Kościoła? Część 1. –  Henryk Dominik

26 kwiet­nia – Zmartwychwstanie – rela­cje świad­ków –  Marcin Orawski

19 kwiet­nia – Biblijna świa­tłość w życiu chrze­ści­ja­nina –  Henryk Dominik

12 kwiet­nia – Kto jest winien śmierci Jezusa –  Marcin Orawski

16 lutego – Współczesność i przy­szłość Kościoła –  Henryk Dominik

9 lutego – Wdowi grosz, czyli pro­blem pie­nię­dzy w Kościele –  Marcin Orawski

2 lutego – Wielu wezwa­nych, ale mało wybra­nych? Przypowieść o Królewskim Weselu (Mt 22,1-14)  –  Marcin Orawski

26 stycz­nia – Miłość, jako źró­dło pokoju –  Henryk Dominik

19 stycz­nia – Czy żyd musi wie­rzyć w Boga? Czy chrze­ści­ja­nin musi wie­rzyć w Boga? – Marcin Orawski

12 stycz­nia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Rok 2011

24 listo­pada – Miłość jako ofiara – Henryk Dominik

17 listo­pada – 7 grze­chów głów­nych – ŁAKOMSTWO – Marcin Orawski

10 listo­pada – Miłość, jako dro­go­wskaz życia – Henryk Dominik

3 listo­pada – 7 grze­chów głów­nych – ZAZDROŚĆ – Marcin Orawski

27 paź­dzier­nika – Zwierzęta i rośliny w sym­bo­lice Biblii i sztuce chrze­ści­jan – Rafał Ćwikowski

20 paź­dzier­nika – 7 grze­chów głów­nych – LENISTWO – Marcin Orawski

13 paź­dzier­nika – Miłość jako szkoła pokory – Henryk Dominik

6 paź­dzier­nika – 7 grze­chów głów­nych – CHCIWOŚĆ – Marcin Orawski

29 wrze­śnia – 7 grze­chów głów­nych – PYCHA – Marcin Orawski

22 wrze­śnia – Miłość jako szkoła cha­rak­teru – Henryk Dominik

15 wrze­śnia – Biblijna istota MIŁOŚCI – Henryk Dominik

8 wrze­śnia – 7 grze­chów głów­nych – GNIEW – Marcin Orawski

Rok  2010/11

16 czerwca  – Biblijna wizja przy­szło­ści – Henryk Dominik

9 czerwca  – W przeded­niu Reformacji – Marcin Orawski

2 czerwca  – Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

26 maja – Festiwal Kultury Protestanckiej

19 maja – Etyczne dyle­maty leka­rza – Rafał Ćwikowski

12 maja – Dobro w rozu­mie­niu świata i Ewangelii – Henryk Dominik

5 maja – Piotr i pierw­szy Kościół – Marcin Orawski

28 kwiet­nia – Kłopoty ze zmar­twych­wsta­niem – Marcin Orawski

3 marca – Bóg stwo­rzył czło­wieka, czło­wiek stwo­rzył Boga? – Marcin Orawski

24 lutego – Diabelska pokusa cudów, na pod­sta­wie 3 kusze­nia Jezusa na pusty­nii – Henryk Dominik

17 lutego – Zasady biblijne, a współ­cze­sna moral­ność – Marcin Orawski

10 lutego – Historia sza­tana – Marcin Orawski

3 lutego – Rożne kry­te­ria war­to­ści życia na pod­sta­wie sceny kusze­nia Jezusa na pustyni – Henryk Dominik

27 stycz­nia – Spotkanie z człon­kami KIK we Wrocławiu

20 stycz­nia –Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – Godzina Biblijna nie odbę­dzie się

13 stycz­nia – Protestanckie spoj­rze­nia na rolę Marii w histo­rii zba­wie­nia – Rafał Ćwikowski

W okre­sie Adwentu Godziny Biblijne nie odby­wają się. Zapraszamy na tygo­dniowe Nabożeństwa Adwentowe w każdy pią­tek o godz. 17.00

25 listo­pada 2010 – O bóstwie Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym – Rafał Ćwikowski

18 listo­pada 2010 – Wierzę, ale w co? – dr Radosław Łazarz

11 listo­pada 2010 – Święto Narodowe – Godzina Biblijna nie odbę­dzie się.

4 listo­pada 2010 – Istota Bożej Łaski – Henryk Dominik

28 paź­dzier­nika 2010 – UWAGA! W związku z trwa­ją­cymi Dniami Reformacji Godzina Biblijna nie odbę­dzie się. PROGRAM Dni Reformacji (PDF). Zapraszamy.

21 paź­dzier­nika 2010 – Krzyż – sym­bol nie­bi­blijny – Marcin Orawski

14 paź­dzier­nika 2010 – Wiślańscy ewan­ge­licy w Ostojicievie (Serbia) – prof. Dusan Drljaca (Serbia)

7 paź­dzier­nika 2010 – Izajasz – ewan­ge­li­sta Starego Testamentu – Henryk Dominik

30 wrze­śnia 2010 – Boża Opatrzność. Czy Bóg bywa bez­radny wobec zła na świe­cie? – Marcin Orawski

23 wrze­śnia 2010 – Obraz Pasterza w Księdze Ezechiela i wypo­wie­dziach Jezusa – Henryk Dominik

16 wrze­śnia 2010 –Chrześcijanin wobec wojny i prze­mocy – Marcin Orawski